(Persbericht) Specsavers heeft de à¢â‚¬Å“ Stichting Specsavers steuntà¢â‚¬ in het leven geroepen.
Dankzij deze Stichting wordt het mogelijk lokale initiatieven zoals
bijvoorbeeld verenigingen, goede doelen en instellingen te steunen door middel van een financiële bijdrage. Op deze manier toont Specsavers haar maatschappelijke betrokkenheid.

Iedere Specsavers-winkel draagt haar steentje bij. Per verkochte bril of verkocht hoortoestel wordt er daarom een vast bedrag aan de Stichting Specsavers steuntà¢â‚¬ gegeven. Dit bedrag wordt vervolgens gedoneerd aan de lokale initiatieven. De top 2 van de doelen met de meeste stemmen worden een jaar lang gesteund door de dichtstbijzijnde Specsavers-winkel.

Stemmen op de verschillende doelen is nu mogelijk.

Voor de provincie Limburg is het Lejofonds het eerste fonds waarop nu gestemd kan worden.

Het Lejofonds is actief in Oeganda. Het fonds probeert zoveel mogelijk (gehandicapte) kinderen naar school te sturen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos. Door naar school te gaan krijgt een kind een nieuwe toekomst.

Meer informatie over het Lejofonds is te vinden op www.lejofonds.nl

Wilt u het Lejofonds via de Stichting Specsavers steuntà¢â‚¬ ondersteunen, ga
dan naar http://www.stichtingspecsaverssteunt.nl/alle-goede-doelen/limburg/
en stem op het Lejofonds, te vinden bij de vestiging Sittard