Er komt geen structurele bekostiging van
levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming in het openbaar
onderwijs. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs)
meegedeeld in antwoord op Kamervragen.

Dijksma geeft aan prioriteit te geven aan
de opdrachten uit het regeerakkoord. De kosten van de
godsdienstlessen, die minimaal 9,6 miljoen euro op jaarbasis zouden
bedragen, drukken te zwaar op het onderwijsbudget. ‘Ik heb
niet de middelen om en godsdienstige en humanistische vorming en de
bestaande taken en de opdrachten van het regeerakkoord, die naar
mijn oordeel zwaarder wegen, voldoende aandacht te geven’,
aldus dus Dijksma in haar schriftelijke antwoord op vragen van de
Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie.

Bovendien vindt de staatssecretaris het
oneerlijk om godsdienstlessen in het openbaar onderwijs te
vergoeden, terwijl het bijzonder onderwijs wel zelf voor de kosten
moet opdraaien.

Het antwoord van de staatssecretaris
verrast CNV Onderwijs niet. ‘Wij zullen er bij de Tweede
Kamer op aandringen om de wens die geuit werd bij het stellen van
de vragen, namelijk het komen tot overleg met de partijen, ook
sterker te benadrukken’, zegt CNV Onderwijs-bestuurder Willem
Jelle Berg. ‘CNV Onderwijs wil graag dat de structurele
financiering van het G/HVO-onderwijs wordt gerealiseerd’,
aldus Berg.

bron: CNV