De rechtbank in Leeuwarden heeft in haar
uitspraak van 1 mei 2007 geoordeeld dat de raad van de gemeente
Leeuwarden terecht heeft geweigerd subsidie toe te kennen aan de
LPF Leeuwarden.

De LPF Leeuwarden vroeg de gemeenteraad om
subsidie ter financiering van onkosten in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. De gemeenteraad weigerde
subsidie te verstrekken, omdat de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
hiertoe in dit geval geen mogelijkheden gaf.

De rechtbank overwoog verder dat de LPF
Leeuwarden geen bezwaar kon maken tegen het besluit van de
gemeenteraad om geen subsidieregeling voor lokale politieke
partijen in het leven te roepen. Een dergelijk besluit is een
algemeen verbindend voorschrift waartegen volgens de Awb geen
bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Bron: Rechtbank Leeuwarden