Het gerechtshof Leeuwarden heeft op 16 februari 2006 in de zaak van een 53-jarige man, die verdacht werd van een reeks winkeldiefstallen, de gevorderde ISD-maatregel (maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders) niet opgelegd.

De ISD-maatregel  is niet opgelegd, omdat er geen interventiematrix noch enig ander voldoende concreet behandelingsaanbod beschikbaar is voor verdachte. In het arrest van het gerechtshof Leeuwarden is aangegeven over welke informatie de rechter dient te beschikken om de aard en de duur van een op te leggen ISD-maatregel en de tussentijdse toetsingsmomenten te kunnen bepalen, nu het interventieinstrumentarium nog in ontwikkeling is.
De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van tweehonderdzesenvijftig dagen, hetgeen gelijk is aan de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.
Bron: Gerechtshof Leeuwarden