Langdurig WW-gerechtigden die omvangrijke vrijwilligers- of
mantelzorgtaken verrichten, worden vrijgesteld van de plicht om te
solliciteren. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moet
iemand drie jaar WW hebben ontvangen en een aanzienlijk deel van de
week als vrijwilliger en/of mantelzorger actief zijn.  

 
Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de
Tweede Kamer laten weten dat hij op dit moment werkt aan een regeling
met die strekking. Hij reageert hiermee op een motie van de Kamerleden
Smilde en Noorman waarin wordt gevraagd om oudere werklozen vrij te
stellen van sollicitatieplicht gedurende de periode dat zij
substantiële vrijwilligers- of mantelzorgtaken (bijvoorbeeld zorgen
voor hulpbehoevende familieleden) verrichten, nadat zij langdurig
hebben gesolliciteerd.   
 
In de nieuwe regeling wil de minister twee criteria opnemen waaraan
iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor vrijstelling. Ten
eerste moet iemand drie jaar een WW-uitkering met sollicitatieplicht
hebben ontvangen voordat vrijstelling kan worden verleend. Op die
manier heeft iemand voldoende kans gehad weer werk te vinden. In de
praktijk betekent dit dat alleen oudere WW-gerechtigden van deze
regeling gebruik kunnen maken.  
Ten tweede moet iemand een substantieel aantal uren vrijwilligerswerk
verrichten of mantelzorg verlenen. De minister vindt het redelijk dat
een WW-gerechtigde pas wordt vrijgesteld als hij of zij minstens 20 uur
per week vrijwilligerswerk en/of mantelzorg verricht.   
 
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft de
afgelopen maanden op verzoek van De Geus een proef gehouden met
vrijstelling van sollicitatieplicht voor oudere WW-gerechtigden in het
noorden en zuidwesten van Nederland. Hieruit is gebleken dat 13 procent
van de doelgroep een aanvraag heeft ingediend voor vrijstelling.
Hiervan is ruim driekwart toegewezen. De belangrijkste reden voor
afwijzing van de aanvraag was dat er minder dan 20 uur aan
vrijwilligerswerk werd gedaan.   
 
Minister De Geus zal de conceptregeling voor een toets voorleggen aan
het UWV en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Na ontvangst van deze
toetsen zal hij de Kamer informeren over hoe de regeling er precies
gaat uitzien.   
 
Op 3 februari 2004 heeft het kabinet een adviesaanvraag aan de
Sociaal-Economische Raad (SER) gezonden over de toekomst van de WW. De
vrijstellingsregeling zal te zijner tijd betrokken worden bij de
besluitvorming rond de toekomstbestendige vormgeving van de WW. Gelet
op de SER-adviesaanvraag en de vragen rond afbakening van de begrippen
vrijwilligerswerk en mantelzorgtaken, kan de regeling in deze vorm dus
tijdelijk zijn.   
 
De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2005. Bij invoering van de
regeling per 1 juli 2005 zal deze medio 2007 worden geëvalueerd.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular