Het Openbaar Ministerie te Amsterdam heeft besloten de zaak tegen vijf verdachten die S. Millecam alternatieve behandelingen zouden hebben aangeboden te seponeren. Het betreft drie alternatieve artsen, een zouttherapeut en een medium. Hiertoe is besloten na een uitvoerig onderzoek, dat werd gestart in mei 2004 naar aanleiding van de aangifte van de inspecteur voor de gezondheidszorg.

Tijdens dit onderzoek werden onder meer diverse getuigen gehoord en zijn verschillende deskundigen geraadpleegd. Ook is uitgebreid onderzoek gedaan naar de relevante stukken en dossiers. Dit onderzoek heeft onvoldoende aanwijzingen opgeleverd voor (opzettelijk) handelen en/of nalaten van de zijde van verdachten waardoor de gezondheid van S. Millecam is benadeeld en/of daaraan schade is toegebracht.

In juni 2000 werd bij S. Millecam door reguliere artsen definitief borstkanker vastgesteld.

S. Millecam had na deze constatering een uitgesproken mening over de wijze waarop ze deze aandoening wilde bestrijden. Zij wilde geen chemokuur en stond sceptisch tegenover de reguliere geneeskunst. Zij verkoos de alternatieve geneeskunde en stond niet open voor kritiek op de door haar gemaakte therapeutische keuzes.

S. Millecam gaf geen gevolg aan de adviezen van haar reguliere geneeskundig behandelaars. Er zijn onvoldoende aanwijzingen gevonden dat de alternatieve artsen de besluitvorming van haar in een bepaalde richting hebben gestuurd.Dit geldt evenzeer ten aanzien van de betrokken zouttherapeut en een medium.

Bij de geneeskundigen lijkt sprake te zijn geweest van het niet vormen, dan wel niet adequaat bijhouden van een medisch dossier. Strafrechtelijk levert dit geen ander beeld op met betrekking tot hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van S. Millecam. Tuchtrechtelijk heeft dit wel consequenties gehad.

Het Medisch Tuchtcollege heeft op 7 april jongsleden in dezelfde zaak de drie alternatieve artsen tijdelijk cq. definitief geschorst. Deze uitspraak staat los van de beslissingen die door het Openbaar Ministerie zijn genomen. Bij de tuchtzaak is de behandelwijze onderwerp van onderzoek, het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op het onthouden van adequate medische zorg.

bron: OM