Mensen die in het buitenland wonen en een Nederlandse socialezekerheidsuitkering ontvangen, zijn vanaf 1 januari 2006 niet meer verplicht verzekerd voor de WAO, WW en Ziektewet. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Sinds 1 januari 2000 zijn mensen die in het buitenland een WAO- of AOW-uitkering ontvangen, evenals Anw-gerechtigden zonder kinderen, niet meer verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en kinderbijslag). De zorgplicht voor deze mensen berust immers niet bij Nederland maar bij het land waar zij wonen. WAO- en AOW-gerechtigden in het buitenland zijn echter in een aantal gevallen nog wel verplicht verzekerd voor de WAO, WW, Ziektewet en Ziekenfondswet. 

Door deze verzekeringsplicht kunnen zij geen beroep doen op de sociale verzekeringen in hun woonland, terwijl zij vanuit Nederland slechts een beperkte sociale bescherming krijgen. Zo betalen WAO-gerechtigden in het buitenland wel WW-premie, maar zij kunnen geen beroep doen op deze regeling. 
 
Het kabinet wil met ingang van 1 januari 2006 een einde maken aan deze situatie en de verzekeringsplicht voor de WAO, WW en Ziektewet beëindigen. Door het vervallen van de premie kan de netto-uitkering stijgen. Arbeidsongeschikten die na verlaging of beëindiging van hun uitkering naar Nederland terugkeren, kunnen geen aanspraak meer maken op WW. Naar verwachting gaat het hier om een kleine groep omdat de meeste mensen in dit geval niet meer in aanmerking komen voor een verblijfs- of werkvergunning in Nederland. 
 
Met de maatregelen sluit het kabinet aan bij toekomstige Europese regels die voorschrijven dat uitkeringsgerechtigden vallen onder de sociale zekerheid van het land waar zij wonen.  
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 
 
bron:RVD