Donderdag 16 december heeft de VNG bestuurlijk overleg gehad met het
ministerie van VROM over de extra verkoopdag. Hier is gezamelijk
besloten af te zien van het gedogen van het vuurwerkbesluit en een
vierde verkoopdag op 28 december niet toe te laten.

VNG tegen extra verkoopdag vuurwerk
Van de vuurwerkverkooppunten uit 2002 is minder dan de helft
overgebleven door de saneringen van de afgelopen jaren. Hierop is
geopperd om de verkoopperiode in strijd met het Vuurwerkbesluit met een
dag te verlengen tot vier dagen. Op 28 december wilde de VROM Inspectie
af zien van de tweedelijns handhaving.

De VNG is tegen een extra verkoopdag en wel om de volgende redenen:
1. Het aantal verkooppunten is gedaald, maar of dit tot problemen gaat leiden is niet zeker.

2. Een extra dag lost een mogelijk niet-bestaand probleem op en
vervangt het door extra overlast van illegale afsteek van vuurwerk op
28 december.

3. Een vierde verkoopdag is regelrecht in strijd met het
Vuurwerkbesluit en leidt tot gedogen. Gedogen van vuurwerkwetgeving
moet na de ramp in Enschede juist voorkomen worden.

4. Als de VROM Inspectie gaat afzien van handhaven, is het aan
gemeenten en provincies een beslissing te nemen. De VNG verwacht,
gezien de korte periode, veel communicatieproblemen en onduidelijkheid
bij gemeenten. Dit zal verergeren als de ene gemeente gaat gedogen en
de buurgemeente ervan afziet of onwetend is. Dit leidt tot
rechtsongelijkheid onder de ondernemers en dat is een ongewenste
situatie.

Handhaving vuurwerk
Gemeenten moeten al enkele jaren alle vuurwerkbedrijven strikt
controleren. In onze nieuwsbrief van november 2004 (zie VNG Brieven)
maken we melding van de bestuursrechtelijke en strafrechtelijk
handhaving.

Voor vuurwerkinrichtingen met een opslagcapaciteit tot 10.000 kilo
vuurwerk zijn gemeenten het bevoegd gezag. Formeel-juridisch moeten
gemeenten in eerste instantie handhavend optreden bij illegale
situaties. Bij spoedeisende gevallen komt dit neer op bestuursdwang met
de mogelijkheid tot kostenverhaal op de overtreder. Bestuursdwang is
echter omslachtiger en minder effectief dan inbeslagname door de
politie.

Dwangsom versus bestuursdwang
Bij acuut gevaar is bestuursdwang de enige manier om op te treden. Of
de politie of de gemeente optreedt, hangt af van de afspraken die u in
de driehoek hebt gemaakt.
Is er geen acuut gevaar, dan is dwangsom de voor de hand liggende wijze
van optreden. Een uitspraak van de rechter op 16 december 2004
bevestigt deze aanpak. De gemeente is altijd verantwoordelijk voor de
te kiezen handhavingsvorm.

* Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 16 december 2004

Afspraken bij afvoeren van vuurwerk
Er zijn afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie, de VROM
Inspectie en Domeinen hoe een gemeente te werk moet gaan bij
bestuursrechtelijke handhaving. Hierbij moet contact opgenomen worden
met de provinciale vuurwerkcoà¶rdinator en bij effectuering met het
LMIP. Het LMIP staat in contact met Domeinen te Ulicoten
(Noord-Brabant) en kunnen de afvoeractie bij hen inplannen. Voor echte
spoedeisende gevallen in de week van de verkoopperiode zal de politie
afvoeren, gezien haar mogelijkheid tot snel optreden en afvoeren.
* Communicatieprotocol gemeentelijke vuurwerkhandhaving

Vuurwerkbedrijven zonder vergunning
Er is meermalen geconstateerd dat vuurwerkinrichtingen nog geen
vergunning hebben. De VNG betreurt dit, want per 1 maart 2004 is de
overgangstermijn van het Vuurwerkbesluit verstreken. Vanaf die datum
moeten gemeenten handhavend optreden als een bedrijf wil stoppen
(intrekken vergunning) of door wil gaan (handhaven Vuurwerkbesluit).
Belanrijk daarbij is, dat een bedrijf, of het nu stopt of niet, GEEN
vuurwerk mag hebben opgeslagen.
De VROM Inspectie (VI) heeft een brief verstuurd naar alle colleges
over de gemeentelijke handhaving. Voor sprinklerinstallaties heeft de
VI eisen opgesteld waar aan voldaan moet worden wanneer een gemeente
kan gedogen.

* VI beoordelingskader overmacht sprinklerinstallaties (Word, 80 kB)
* Brief inspecteur-generaal ministerie van VROM (Word, 100 kB)
* Modelbrief provincies aan gemeenten (Word, 30 kB)

Vuurwerkbedrijven zonder een gecertificeerde sprinklerinstallatie Het
Belgische bedrijf Potential Protection heeft naar het nu laat aanzien
vanaf 19 november zijn accreditatiebevoegdheid voor sprinklers
verloren. Dit betekent dat vuurwerkinrichtingen met een certificaat van
dit bedrijf na die datum geen geldig certficaat in bezit hebben. Om te
voorkomen dat ook dit een probleem gaat geven, heeft de VI en IPO een
notitie uitgebracht hoe gehandeld moet worden.
* Praktische uitleg bij vuurwerkverkooppunten zonder acreditatie
* Advies VROM Inspectie omgang Potential Protection

Regulier vervoer van vuurwerk door gemeente
Voor informatie hierover verwijzen wij naar het
vervoersinformatiecentrum van het ministerie van V en W. Zie hiervoor
onze informatie bij beleidsveld Vervoer gevaarlijke stoffen.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten