Huurders profiteren volgend jaar niet van de koopkrachtverbetering die het kabinet voorspiegelt. Huurders met een laag inkomen kunnen er in 2007 zelfs verder op achteruitgaan. Dat geldt vooral voor de ruim 1 miljoen hurende huishoudens die  huurtoeslag ontvangen. Dit is het gevolg van een grotere korting op de huurtoeslag en een hogere huurverhoging. Daar komt bij dat de lastenverlichtingen die het kabinet voor de burger in petto heeft, het minst aantikken voor huurders met een laag inkomen. De
verhoging van de AOW van 4 euro gaat op aan de huurverhoging en de energiecompensatie is ontoereikend om de gestegen energiekosten op te vangen. Veel huurders hebben in 2007 door dit kabinetsbeleid per saldo minder te besteden. Voor de huurtoeslagontvangers met een minimuminkomen, waaronder veel ouderen met alleen AOW, betekent het ronduit armoede. De
Nederlandse Woonbond vindt dit beleid onrechtvaardig en pleit voor het schrappen van de korting op de huurtoeslag. Daarnaast pleit hij voor een ander huurbeleid met lagere huurverhogingen.

De korting op de huurtoeslag loopt in 2007 verder op van 17,05 euro naar ongeveer 19 euro. Mocht minister Dekker besluiten om de eigen bijdrage van huurtoeslagontvangers in de huur in 2007 te verhogen met het percentage van de gemiddelde huurverhoging in plaats van met de inkomensstijging, dan gaan huurders met huurtoeslag er zelfs volle percenten in koopkracht op achteruit. De VROM-begroting 2007 laat zien dat de nettohuurquote (het aandeel van het netto-inkomen dat na aftrek van de huurtoeslag aan de huur wordt besteed) van alle categorieën huurtoeslagontvangers verder oploopt.

De huren zullen in 2007 fors omhoog gaan. Dat komt door de geplande invoering van de nieuwe huurwetgeving per 1 januari 2007. De wetsvoorstellen moeten overigens nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Volgend jaar kunnen de huren met 2,5 procentpunten boven op de inflatie omhoog. Bij een inflatie van 1,5 procent betekent het dat veel huurders in 2007 een huurverhoging tot 4 procent tegemoet kunnen zien. Huurders van woningen die op de
nominatie staan om te worden geliberaliseerd, kunnen zelfs een huurverhoging van 5 procent aan de broek krijgen. Een dergelijke huurverhoging betekent een forse aanslag op de koopkracht.

Verhuurders moeten in 2007 637 miljoen euro gaan bijdragen aan de huurtoeslaguitgaven van het rijk. Om deze 'huurheffing' mogelijk te maken, moet de Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen worden ingevoerd. Deze wet is momenteel in behandeling in de Eerste Kamer. Oorspronkelijk stonden de ver-huurders in 2007 voor 483 miljoen euro aan de lat, maar daar komt 154 miljoen euro bij vanwege het feit dat de Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen veel later wordt ingevoerd dan gepland. De Woonbond voorziet dat verhuurders deze enorme kostenstijging - ongeveer 6% van de totale jaarlijkse huuropbrengsten! - aan
de huurders zullen doorberekenen in de huurverhoging. Daar krijgen ze van minister Dekker ook alle ruimte voor. VROM zegt in de begroting volgend jaar een 'gematigde' gemiddelde huurstijging van 2,3 procent te verwachten, maar de Woonbond acht dat gezien het voorgaande véél te optimistisch.

De leden van de Nederlandse Woonbond hebben de afgelopen twee weken in ledenvergaderingen nog eens met nadruk uitgesproken dat zij het huur- en huurtoeslagbeleid van dit kabinet asociaal en onrechtvaardig vinden. De Nederlandse Woonbond zal zich de komende maanden dan ook voluit inzetten om het voorgenomen huurbeleid van tafel te krijgen en om de korting op de huurtoeslag ongedaan te maken. Volgende week woensdag, voorafgaand aan de
algemene politieke beschouwingen, biedt de Woonbond, samen met een groot aantal belangrijke maatschappelijke organisaties en enkele huurtoeslagontvangers, een zwartboek en een petitie aan de Tweede Kamer aan. In het zwartboek 'Leven in armoede' wordt pijnlijk duidelijk welke problemen huurtoeslagontvangers ondervinden door dit beleid. Er wordt een klemmend beroep gedaan op de Kamer om de korting op de huurtoeslag terug te
draaien.

bron:Nederlandse Woonbond