In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal inwoners van Amsterdam met 400 personen toegenomen. Er wonen nu ruim 743.000 personen in Amsterdam. De toename gaat de laatste jaren heel geleidelijk.

Het buitenlands vestigingsoverschot in Amsterdam is de laatste jaren onder invloed van het strengere toelatingsbeleid en de economische ontwikkelingen sterk afgenomen. Landelijk was er in 2003 en 2004 en de twee eerste maanden van 2005 een buitenlands vertrekoverschot. Het CBS verwacht dat er tot 2010 een buitenlands vertrekoverschot in Nederland zal blijven bestaan. In Amsterdam was er de laatste twee kwartalen nog een vestigingsoverschot, maar dit is heel gering. In het algemeen volgt Amsterdam de Nederlandse ontwikkelingen. Verwacht mag daarom worden dat er ook in Amsterdam de komende jaren een licht negatief buitenlandse migratiesaldo zal optreden.

Het buitenlands vertrekoverschot wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat er meer autochtonen naar het buitenland vertrekken dan dat er zich uit het buitenland in Amsterdam vestigen. In 2004 is het vertrek van Nederlanders naar het buitenland gestegen en ook in het eerste kwartaal van 2005 is dit verder toegenomen. Het gaat daarbij veelal om vertrek naar andere EU-landen.

In 2004 en in het eerste kwartaal van 2005 vestigden er zich, ondanks de afname van de vestiging, meer allochtonen uit het buitenland dan er naar vertrokken De enige uitzondering betrof de Antillianen. Sinds 2002 vertrekken er meer Antillianen naar het buitenland dan er zich uit vestigen.

De laatste twee jaar zijn er meer mogelijkheden gekomen voor vestigers uit het binnenland, waardoor er nog maar een gering binnenlands vertrekoverschot is. Dit wordt veroorzaakt doordat de buitenlandse vestiging sterk is afgenomen waardoor er meer ruimte op de woningmarkt is ontstaan. Vooral jongeren profiteren hiervan. De vestiging van het aantal 18-24 jarigen was 10% hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De vestigingsmogelijkheden van jongeren zijn ook vergroot door de bouw van containerwoningen voor studenten. De vestiging van jongeren is overigens seizoensgebonden, ze vestigen zich vooral in het derde kwartaal bij het begin van het nieuwe studiejaar. De komende jaren zou er wel eens een binnenlands vestigingsoverschot kunnen ontstaan. Voorwaarde hiervoor is dat woningbouw volgens de planning zal verlopen.

Almere is de meest populaire gemeente voor gezinnen die Amsterdam verlaten voor een ruimere woning in een groene omgeving. In toenemende mate geldt dit ook voor allochtone Amsterdammers. Het aandeel etnische minderheden in het vertrek naar Almere nam elk jaar toe, tot 67% in 2004. Voor andere gemeenten is dit slechts 30%. In het eerste kwartaal van 2005 heeft de groei van het aandeel etnische minderheden in het vertrek naar Almere zich overigens niet doorgezet.

bron:gemeente Amsterdam