In 2006 komt op de publieke arbeidsongeschiktheidspremie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een opslag van 0,3 procent van de loonsom. Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad ermee ingestemd dit advies van de heer Kist over te nemen. Door deze opslag ontstaan er gelijke concurrentiekansen voor het UWV en de private verzekeraars op de nieuwe verzekeringsmarkt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, die ontstaat na de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) per 1 januari 2006. De verzekering wordt daardoor duurder om concurentie mogelijk te maken.

Verzekering van volledige arbeidsongeschiktheid blijft onder de WIA een publieke zaak, maar het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid van hun werknemers kunnen werkgevers zelf dragen of onderbrengen bij een private verzekeraar of bij het UWV. Een opslag op de UWV-premie is nodig omdat private verzekeraars kapitaal moeten reserveren om tien jaar lang de uitkeringen te kunnen betalen. Ze moeten dit doorberekenen in de premies. Deze zogeheten rentedekking betekent aanvankelijk hogere premies. Het UWV hoeft zo'n buffer niet aan te leggen en zou dus lagere premies kunnen hanteren. De opslag elimineert deze oneigenlijke concurrentie, maar laat wel ruimte voor concurrentie op basis van uitvoeringskosten en het vermogen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten (weer) aan het werk te krijgen of te houden. Werkgevers zijn in totaal overigens niet meer aan premie kwijt, omdat tegenover deze toeslag een verlaging staat van de premie voor de publieke verzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid. 
 
Bij zijn advies is de heer Kist uitgegaan van een op zijn verzoek gemaakte analyse van het Centraal Planbureau over het verwachte aantal werknemers dat in de WGA komt en de omvang van het (aanvankelijke) concurrentienadeel van verzekeraars door 'rentedekking'. De heer Kist gaat in zijn advies uitvoerig in op de argumenten van UWV en verzekeraars. 
 
bron:SZW