Lawaai blijkt groeiend gezondheidsprobleem. Inmiddels is bekend dat de Nederlandse overheid meer dan € 1miljard per jaar aan ziektekosten betaald. Weggegooid geld, tenzij de overheid wakker wordt en haar verantwoordelijkheid neemt.

De bewijzen stapelen zich op dat omgevingslawaai de gezondheid van de Nederlandse bevolking door gebrek aan handhaving en overheidstoezicht aantast. Als de regering hierin haar verantwoordelijkheid neemt, dan komt dat de staatskas en de werkgelegenheid ten goede.

Hinder voor miljoenen Nederlanders
Nationale en internationale instanties zoals de Wereld Gezondheid Organisatie, TNO, RIVM, GGD's en universiteiten stellen keer op keer vast dat de gezondheidsschade van lawaai groot is. In Nederland krijgen elk jaar honderden mensen, die wonen op geluidsbelaste plaatsen een hartinfarct, wordt van honderdduizenden mensen de slaap regelmatig verstoord, waardoor ze niet goed zijn uitgerust en overdag niet goed kunnen functioneren en ondervinden miljoenen mensen ernstige hinder. De jaarlijkse schade voor de Nederlandse Staat bedraagt minimaal € 1 miljard per jaar.

Totale geluidsdruk neemt toe
De ambities die de opstellers van de Wet geluidhinder zo'n veertig jaar geleden hadden opgesteld zijn nauwelijks aangepast. Naar nu blijkt is daar slechts een klein deel van gerealiseerd. Afzonderlijke bronnen, variërend van vliegtuigen tot grasmaaiers, zijn stiller geworden, maar de toename van activiteiten heeft de totale geluidsdruk doen toenemen. De geluidsgrenzen zijn in de loop der jaren voortdurend opgerekt, saneringplannen zijn nog lang niet afgerond, nieuwe regelgeving ontneemt burgers rechten op een rustige woonomgeving en gebieden met rust ontbreken meer en meer. In de loop der jaren blijkt uit inventariserend onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar het voorkomen van geluidshinder dat het aantal gehinderden telken male toenam. Er is dan ook na veertig jaar voortdurende strijd tegen lawaai nog heel veel werk te verzetten.

Minder werkelozen
De overheid kampt met een enorm begrotingstekort. Door geluidsisolerende maatregelen op te leggen en uit te laten voeren, vangt de overheid twee vliegen in à©à©n klap. Enerzijds door in renovatie- en nieuwbouwprojecten professionele geluidsisolatie toe te passen. Te beginnen in gebieden waar grote concentraties mensen ziek thuis zitten. Hiermee bespaart de overheid in de komende jaren jaarlijks een bedrag ad € 1 miljard. Daarnaast leveren deze bouwactiviteiten een enorme impuls voor de bouwwereld op. Door omscholing tot geluidsisolatiemonteur helpt de overheid duizenden aannemersbedrijven uit de nood. Dit betekent minder werkelozen, omscholing levert werkgelegenheid op en een gezonder leefklimaat. Gevonden geld: overheid wordt wakker en neem uw verantwoordelijkheid.

Noot voor redactie en niet voor publicatie:
Als u meer informatie wilt hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Là©onie Vermeulen, Nationaal Platform Geluid en Innovatie. Telefoonnummer: 06 202 00 727.