De gemeente Apeldoorn besteedt bij haar milieucontroles onder supermarkten extra aandacht aan de maatregelen die zij nemen om geluidsoverlast te voorkomen. Aanleiding hiervoor is het toenemende aantal klachten van omwonenden vorig jaar. De meeste klachten die de gemeente ontving gingen over geluidsoverlast van koelinstallaties, winkelwagentjes en bij het laden en lossen.

Vanaf medio april zal de gemeente starten met haar controles. De gemeente zal steekproefgewijs tien supermarkten bezoeken. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. De controles vinden plaats op basis van het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer. In dit besluit zijn voorschriften opgenomen om overlast op gebied van geluid en opslag van afval voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

De bezochte supermarkten worden door de gemeente schriftelijke geïnformeerd over de bevindingen van de controle. Als er overtredingen zijn geconstateerd dan neemt de gemeente een hersteltermijn op waarbinnen de ondernemers de geconstateerde overtreding kunnen oplossen. Na deze termijn zal er door de gemeente een hercontrole plaatsvinden. De supermarkten zijn begin april over de voorgenomen milieucontroles de komende weken geïnformeerd.

Naast deze gerichte controles blijft de gemeente ook periodiek en steekproefgewijs controleren of bedrijven aan de Wet Milieubeheer voldoen. Controle op naleving van de milieuvoorschrift en regels is een van de taken van de gemeente. Doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van onze leefomgeving.

bron:Gemeente Apeldoorn