De gemeente Appingedam moet op onderdelen de uitvoering en handhaving van VROM-taken verbeteren. Vooral op milieugebied lopen diverse zaken niet zoals ze behoren te lopen. Dit is de belangrijkste uitkomst van een recent onderzoek van de VROM-Inspectie. Het College van B en W onderschrijft de conclusies van het rapport en komt và³à³r medio juni van dit jaar met een plan van aanpak om verbeteringen aan te brengen.

Iedere gemeente in Nederland wordt eens in de vier jaar geïnspecteerd door de VROM-Inspectie. In zo'n onderzoek gaat de Inspectie na hoe de gemeente haar taken uitvoert op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en veiligheid. In het laatste kwartaal van 2004 heeft de Inspectie een onderzoek uitgevoerd bij de gemeente Appingedam. Dit onderzoek bestond uit dossieronderzoek, interviews met medewerkers van de gemeente en een visuele controle op het grondgebied van de gemeente. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2003 en een groot deel van 2004.

Wat het ministerie in positieve zin opvalt, is dat de gemeente veel beleidsnotities heeft vastgesteld, zoals de ruimtelijke ontwikkelingsvisie, het woonplan, de integrale handhavingsnota en een uitwerking daarvan voor Bouw- en Woningtoezicht, en een breed georiënteerd milieubeleidsplan.

De uitwerking van het algemene handhavingsbeleid voor ruimtelijke ordening en milieu blijft echter tot nu toe achterwege. De gemeente heeft in de regel geen actieve houding als het gaat om handhaving (bijvoorbeeld bij illegale bouw, illegaal gebruik), hoewel dit wel een uitgangspunt van de integrale handhavingsnota is.

De VROM-Inspectie constateert dat er, ondanks het vastgestelde beleid, nog nauwelijks aan de hand van werkprogramma's wordt gewerkt. Hierdoor kunnen ontwikkelingen en wijzigingen in de uitvoering onvoldoende gekoppeld worden aan de beleidsuitgangspunten en beleidsdoelstellingen van bestuur en management. Wel is er een milieuprogramma en een programma voor de actualisatie van bestemmingsplannen opgesteld.

Deze actualisatie van bestemmingsplannen is hoognodig, omdat driekwart hiervan (zeer) verouderd is; dat wil zeggen (veel) meer dan tien jaar oud. De gemeente wil in 2006 de huidige 43 bestemmingsplannen omgevormd hebben tot vier nieuwe bestemmingsplannen. Eà©n voor het (historisch) centrumgebied, à©à©n voor woongebieden, à©à©n voor bedrijvengebieden en à©à©n voor agrarische gebieden.

Het milieuprogramma wordt volgens het ministerie grotendeels adequaat uitgevoerd. De uitvoering heeft Appingedam uitbesteed aan de Regioraad Noord Groningen. Hoewel de producten van de Regioraad op zich een goede kwaliteit hebben, is de Inspectie onvoldoende gebleken dat de gemeente Appingedam haar eigen verantwoordelijkheid voor de aansturing en het gewenste kwaliteitsniveau heeft genomen. Zo is de uitvoering van het milieubeleidsplan niet gewaarborgd en is de uitvoering vertraagd. De Inspectie is een warm voorstander van samenwerking tussen gemeenten om de dienstverlening en uitvoering van taken te optimaliseren. Wel wordt aandacht gevraagd voor de kwetsbare punten die uitbesteding van taken met zich mee kan brengen.

Bij de overige wettelijke milieutaken vindt de Inspectie dat de gemeente onvoldoende invulling geeft aan het Bouwstoffenbesluit. Verder is de registratie van ondergrondse tanks, die gesaneerd of nog in gebruik zijn, niet compleet en is het aanwezige rioleringsplan 1998-2003 niet meer rechtsgeldig.

De Inspectie is positief over de vele verbeteringen op het gebied van bouwen die na een eerder kritisch onderzoek in 2002 inmiddels zijn doorgevoerd. Het toezicht op de uitvoering van sloopplannen wordt echter onvoldoende ingevuld. Vooral als het gaat om het verwijderen van asbest, vraagt dit om bijzondere aandacht.

De VROM-Inspectie heeft de uitkomsten van het onderzoek begin maart 2005 besproken met de gemeente. Afsproken is dat de gemeente voor 15 juni 2005 komt met een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe de geconstateerde tekortkomingen verbeterd gaan worden. Aan het eind van 2005 kijkt de Inspectie of de gemaakte afspraken worden nagekomen en hoe het staat met de voortgang van de verbeteringen.

bron: VROM