Verspreid over de voormalige gemeente Zelhem liggen ongeveer 90 kleine bossen met een gemiddelde oppervlakte van minder dan 1 ha. Veel van deze bosjes zijn verwaarloosd en daardoor vaak eenvormig van opbouw. Over het algemeen hebben ze alleen een gesloten kroonlaag en nauwelijks onderbegroeiing. In het landschaps- beleidsplan voor Zelhem wordt gewezen op de belangrijke plaats van deze bos- percelen zowel in de landschappelijke als in de ecologische hoofdstructuur. Meestal ontbreekt het de eigenaar echter aan tijd of middelen om het bos goed te onderhouden. Om daaraan tegemoet te komen, heeft de voormalige gemeente Zelhem in december 2004 een projectvoorstel voorbereid voor het onderhouden van deze kleine bospercelen op haar grondgebied met gebruikmaking van Europese subsidiegelden

Doel is het structureel verhogen van de landschappelijke kwaliteit en de natuurwaarde van de kleine bospercelen, door: . de aangewezen natuurfunctie te versterken
. de migratie en vestiging van de boomkikker, kamsalamander en das te bevorderen
. de aanwezige geomorfologische en cultuurhistorische waarden te behouden en waar mogelijk te versterken
. een aanzet te geven tot duurzaam beheer

De gemeente Bronckhorst roept nu eigenaren van deze kleine bospercelen op om, tegen een heel geringe vergoeding, deel te nemen aan dit project. Aanmelden kan bij de gemeente Bronckhorst, afdeling Openbare werken, tel. (0575)75 03 31/32

Naast de gemeente werken aan dit project mee: de provincie Gelderland, het Platte- landshuis, Wedeo,'t Onderholt en Waterschap Rijn en IJssel.

bron:Gemeente Bronckhorst