De directeur Gemeentelijk Havenbedrijf heeft in het verleden namens de gemeente garanties af gegeven die ertoe moesten strekken dat door de bank aan RDM-vennootschappen verstrekte leningen zouden worden terugbetaald. De rechtbank beantwoordt nu de vraag of de directeur daartoe bevoegd was ontkennend, evenals de vraag of de bank erop mocht vertrouwen dat de directeur daartoe bevoegd was.

De gemeente is daarom niet aan de garanties gebonden. Als de directeur, terwijl hij wist (althans had moeten weten) dat dit in strijd was met de waarheid, aan de bank heeft meegedeeld dat hij bevoegd was de garanties af te geven, heeft hij jegens de bank onrechtmatig gehandeld. De bank wordt toegelaten dat te bewijzen. Komt dat vast te staan, dan is de gemeente - als werkgever van de directeur - aansprakelijk, tenzij zij tegenbewijs levert van het voorshands aangenomen causaal verband tussen de bedoelde mededeling en de schade van de bank in verband met het verstrekken van de niet gegarandeerd gebleken leningen.
Bron: Rechtbank Amsterdam

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular