Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk heeft besloten om de onderhandelingen met Mennink-Veldboom omtrent de verplaatsing van hun benzinepompstation naar een locatie aan de Rondweg-West af te breken. Het college heeft Mennink-Veldboom hierover in een brief geinformeerd. Oorzaak van het afbreken van de onderhandelingen is een combinatie van fundamentele verschillen van inzicht en het feit dat Mennink-Veldboom onvoldoende moeite heeft gedaan om de benodigde grond voor de nieuwe locatie in eigendom te krijgen.

Ook heeft het college besloten af te zien van het volgen van een bindend adviesprocedure. Het afbreken van de onderhandelingen heeft geen gevolgen voor de bouw van het nieuwe gemeentekantoor.

Het college is al bijna twee jaar in overleg met Mennink-Veldboom over een mogelijke bedrijfsverplaatsing van het benzinepompstation naar een nieuwe locatie aan de Rondweg-West. Dit om het terrein - in het kader van het Masterplan - te kunnen ontwikkelen tot Stationsplein. Het al dan niet verplaatsen van het benzinepompstation heeft geen gevolgen voor de bouw van het nieuwe gemeentekantoor op het naastliggende terrein.

Gedurende de onderhandelingen heeft Mennink-Veldboom vastgehouden aan de wens om hun activiteiten voort te zetten op de huidige locatie. In december vorig jaar hebben de partijen gesproken over het volgen van een niet-bindende adviesprocedure. Deze procedure moest een niet-bindend advies opleveren over de hoogte van de schadevergoeding die de gemeente zou moeten betalen voor de bedrijfsverplaatsing. Het college was echter van mening dat dit waarschijnlijk niet tot de gewenste oplossing zou leiden voor beide partijen. Het college heeft dit vervolgens in een besloten vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze heeft het standpunt van het college onderschreven. Naar aanleiding hiervan is opnieuw een gesprek gevoerd en heeft het college haar standpunt duidelijk gemaakt. In dit gesprek heeft Mennink-Veldboom aangegeven dat zij alsnog een bindend adviesprocedure wil volgen. Omdat de uitkomst van een bindend adviesprocedure gevolgd moet worden had het college al in eerdere stadia van de onderhandelingen aangegeven dat een bindend adviesprocedure niet gevolgd kan worden, omdat de gemeenteraad een uitspraak moet doen over het onderhandelingsresultaat. Vanwege fundamentele meningsverschillen over onder andere de hoogte van de schadevergoeding heeft het college besloten om geen medewerking te verlenen aan de bindend adviesprocedure en de onderhandelingen af te breken.

De gemeente en Mennink-Veldboom hadden een intentieovereenkomst afgesloten waarin stond dat de gemeente zich in zou spannen om een goede nieuwe locatie te vinden en om de verplaatsing mogelijk te maken middels een bestemmingsplanwijziging. Mennink-Veldboom moest er dan voor zorgen dat zij de benodigde grond van de nieuwe locatie in eigendom zou krijgen. De gemeente is van mening dat zij zich onvoldoende aan deze inspanningsverplichting hebben voldaan. Dit is ook mede oorzaak aan het afbreken van de onderhandelingen.

bron:gemeente Winterswijk