De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in haar rapport over de brand in het cellencomplex Schiphol een aanbeveling voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgenomen. De VNG heeft minister Remkes vandaag in een brief laten weten zo spoedig mogelijk te willen spreken over de in het rapport geconstateerde leemtes in het handhavingsbeleid om deze op te lossen. Het gaat daarbij om risicovolle objecten en daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de gang van zaken wanneer het een object van de medeoverheid betreft. Besproken moet worden hoe het bundelen van expertise en ervaringen snel mogelijk is en welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn naast de al gemaakte afspraken met de verschillende inspecties.

Sinds de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand is er veel gebeurd op het gebied van brandveiligheid. De actiepunten die het kabinet na deze rampen heeft geformuleerd, zijn opgepakt in het project Slagen voor Veiligheid. Door dit project is er veel meer bestuurlijke aandacht gekomen voor handhaving van de brandveiligheid.

Ook unitbouw krijgt samen met andere risicovolle bebouwing extra aandacht. Eind augustus heeft het ministerie van VROM al een handreiking brandveiligheid unitbouw uitgebracht. De VNG is hier nauw bij betrokken en heeft voortdurend overleg met de VROM Inspectie en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Zo is inmiddels afgesproken dat er een checklist voor de gemeentelijke toezichthouders komt, deze zal meer duidelijkheid verschaffen. De checklist is bedoeld voor het beoordelen van aanvragen voor bouwvergunningen en voor toezicht en handhaving.

bron:VNG