Tijdens een bijeenkomst van dertien
gemeenten en woningcorporaties op 10 mei 2007 zijn een aantal
uitspraken gedaan over een betere en meer duurzame lokale
samenwerking tussen gemeente en corporatie. Deze uitspraken staan
samengevat in het Pact van Oudaen. In een open brief aan minister
Vogelaar (WWI) van 22 juni 2007 stellen de deelnemers voor dat de
minister een gedragslijn opstelt voor gemeenten en corporaties, op
basis van deze uitspraken.

De deelnemers kwamen tot de conclusie dat
het meestal niet moeilijk is om overeenstemming te bereiken over de
uitgangspunten van woonbeleid. Lastiger wordt het om woonvisies te
vertalen naar concrete prestatieafspraken en projecten waarbij
gemeente en corporaties financiële toezeggingen moeten doen.
In de praktijk blijkt dat succes staat of valt met de manier waarop
individuele vertegenwoordigers van gemeenten en corporaties met
elkaar omgaan. Niet zozeer veranderingen in het stelsel voor
uitvoering van woonbeleid, maar verbetering van onderlinge
relaties, communicatie en gedrag is het devies.

bron:AEDES