Gemeenten komen geld tekort voor veiligheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd. De VNG wil jaarlijks ten minste euro 335 miljoen extra in het gemeentefonds voor veiligheid.

Onderzocht zijn de uitgaven en de ontwikkelingen in de periode 2001-2005 op het terrein van brandweer en rampenbestrijding, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en  overige openbare veiligheid. De uitgaven zijn vergeleken met de inkomsten volgens het gemeentefonds. Het voorgaande betekent dat gemeenten per saldo een bedrag van ongeveer euro 335 miljoen zelf hebben moeten bekostigen.

Het onderzoek concludeert dat de feitelijke netto uitgaven van gemeenten aan:

- brandweer en rampenbestrijding circa euro 201 miljoen hoger zijn dan volgens de systematiek van het gemeentefonds wordt berekend (euro 829 miljoen i.p.v. euro 628 miljoen);
- overige openbare orde en veiligheid circa euro 134 miljoen hoger zijn dan volgens de systematiek van het gemeentefonds wordt berekend (euro 223 miljoen i.p.v. euro 89 miljoen).

Volgens de onderzoekers hebben de gemeenten, om de extra uitgaven te kunnen doen:
- de OZB en andere gemeentelijke tarieven extra verhoogd;
- (tijdelijke) extra inkomsten uit het BTW-Compensatiefonds (BCF) op het taakgebied openbare orde en veiligheid ingezet.

Daarnaast hebben gemeenten ingeteerd op de eigen reserves en aanzienlijk in hun eigen organisaties gesneden. De extra financiële ruimte in de sfeer van de OZB en het BCF die in de afgelopen periode de extra uitgavenstijging van gemeenten voor veiligheid mogelijk hebben gemaakt, bestaat in de komende periode niet meer. De tariefstijging OZB is gemaximeerd. Ook het tijdelijke voordeel in de sfeer van het BCF is vervallen.

Eerder werd afgesproken dat in 2007 euro 220 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voor gemeentelijke activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is een uitkering die is vastgesteld voor een periode van drie jaar (2007-2009). De VNG wil niet alleen dat deze structureel aan het gemeentefonds wordt toegevoegd, maar ook dat dit bedrag wordt verhoogd met euro 115 miljoen. De werkelijke kosten liggen, zoals uit het onderzoek blijkt, een stuk hoger.

De VNG wil tevens aanvullend onderzoek naar de extra uitgaven op het terrein van de brandweer en rampenbestrijding na 2005. Het gaat daarbij onder meer om onderwerpen als exploitatielasten C2000, het Nieuwe Meldkamer Systeem (NMS), Actieprogramma Coördinatie Informatievoorziening (ACIR) en frictiekosten regiovorming (invoering Wet op de veiligheidsregio's).

bron:VNG