Gemeenten krijgen de mogelijkheid zelf boetes op te leggen voor het overtreden van gemeentelijke verboden en voorschriften (vastgelegd in hun verordeningen). Gemeenten hebben een keuzevrijheid bij de inzet van dit instrument op het terrein van overlast in de openbare ruimte. Zij zijn niet verplicht tot invoering ervan. Het gaat daarbij om feiten uit de algemene politie verordening die voor veel overlast en verloedering kunnen zorgen. Bijvoorbeeld het verkeerd buiten zetten of dumpen van afval, graffiti, hondenpoep, wildplassen of het verkeerd parkeren van fietsen. Ook wordt de gemeentelijke boete ingevoerd voor het fout parkeren/stilstaan van motorvoertuigen en enkele kleine verkeersovertredingen, zoals fietsen op de stoep. Hier hebben gemeenten echter geen keuzevrijheid. 

Voor welke overtredingen een gemeentelijke boete precies mogelijk wordt, zal later in een Algemene Maatregel van Bestuur worden vastgelegd. De politie blijft wel bevoegd ook tegen dit soort overtredingen op te treden, al zal de prioriteit voor de handhaving bij de gemeenten liggen.  
 
Dit staat in twee wetsvoorstellen over bestuurlijke boetes waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Donner van Justitie. De wetsvoorstellen worden nu aan de Tweede Kamer gezonden. 
 
Gemeenten hebben de mogelijkheid verboden en geboden op het gebied van overlast in de openbare ruimte te regelen in lokale verordeningen. Gemeenten hebben echter geen mogelijkheid om boetes op te leggen voor overtredingen van deze verordeningen. Gemeentelijke toezichthouders kunnen hun werk nu niet afmaken door boetes op te leggen, daarvoor is nu nog steeds de politie nodig. De gemeenten ervaren dit als een gemis. Als gemeentelijke toezichthouders (met de status van buitengewoon opsporingsambtenaar voor de Wet op de identificatieplicht) zelf boetes kunnen opleggen voor kleinere zaken, kan de politie haar tijd bovendien aan zwaardere zaken besteden. 
 
Met het wetsvoorstel Bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen komt de formulering en handhaving van gemeentelijk parkeerbeleid in à©à©n hand te liggen. Het voordeel daarvan is dat de gemeentelijke autoriteiten het best weten welke parkeercontroles het hardst nodig zijn en in de praktijk kunnen waarnemen waar het aan schort in hun beleid. De voorgestelde maatregel komt dus zowel vorming als handhaving van het parkeerbeleid ten goede.  
 
De boetes zijn maximaal 340 euro. De opbrengst gaat naar de gemeenten. Zij kunnen hiermee een deel van de handhaving van de regels betalen. Op de opbrengsten uit parkeerboetes na, zullen de opbrengsten overigens waarschijnlijk lager zijn dan de kosten van handhaving: de boetes zullen dus geen 'melkkoe' voor gemeenten worden. Wie het niet eens is met een boete die de gemeente oplegt, kan volgens de normale procedures bezwaar aantekenen bij de gemeente en vervolgens in beroep bij de rechter. 
 
Met het indienen van beide wetsvoorstellen wordt aan een reeds lang bestaande wens van gemeenten tegemoet gekomen. De wetsvoorstellen zijn aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord van het kabinet. 

bron:RVD