Veel gemeenten kunnen geen inzicht geven in de manier waarop ze de
beveiliging hebben geregeld van persoonsgegevens die sociale diensten
uitwisselen met CWI en UWV. Die maken gebruik van Suwinet, een speciale
elektronische infrastructuur. Hiermee kunnen gemeenten informatie
uitwisselen over aanvragers en ontvangers van bijstandsuitkeringen.
Voor de beveiliging van deze privacygevoelige gegevens zijn er bij
gemeenten beheersmatige risico's. Dit concludeert de Inspectie Werk en
Inkomen in haar vandaag verschenen rapport Beveiliging Suwinet bij
gemeenten.

De faciliteit Suwinet-Inkijk geeft medewerkers van sociale diensten aan
de hand van sofi-nummers toegang tot informatie over arbeidsverleden,
loon, uitkering en opleiding. Met behulp van deze informatie kunnen ze
vaststellen of iemand recht heeft op een uitkering of in aanmerking
komt voor dienstverlening. Deze medewerkers zijn zich ervan bewust dat
ze werken met privacygevoelige gegevens. Maar dat is niet genoeg:
werken met persoonsgegevens vereist in verband met privacyaspecten
strikte beveiligingsmaatregelen.

Gemeenten moeten hiervoor een beveiligingsplan opstellen. Hierin moeten
zij opnemen op welke wijze zij invulling geven aan de beveiliging van
gegevensuitwisseling. Op dit moment zijn de meeste onderzochte
gemeenten hierop nog onvoldoende voorbereid.

Bron: Inspectie Werk en Inkomen