Gemeenten zijn overwegend positief over de
Wet Werk en Bijstand (WWB). De wet biedt ze ruimte om zelf beleid
te ontwikkelen om mensen uit de bijstand aan een baan te helpen en
dat hebben ze ook actief gedaan. Het karakter van de bijstand als
sociaal vangnet is onder de WWB overeind gebleven: er vallen
volgens gemeenten geen mensen buiten de boot. Dat blijkt uit een
onderzoek onder gemeenten dat staatssecretaris Aboutaleb van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het parlement heeft
gestuurd.

Voor het onderzoek zijn bestuurders en
ambtenaren van 21 gemeenten geïnterviewd die betrokken zijn
bij het uitvoeren van de WWB. Deze gemeenten zijn samen goed voor
41 procent van het totale aantal WWB’ers. Daarnaast is een
internetenquête gehouden onder een groot aantal gemeenten, om
de uitkomsten uit de interviews in een breder kader te
plaatsen.

Ondernemende gemeente

Gemeenten zijn positief over de ruimte die
zij onder de WWB hebben om eigen beleid te voeren om mensen vanuit
een uitkering aan het werk te helpen. “Voorheen was de
sociale dienst een uitkeringsfabriek….. Door de invoering
van de WWB is de aandacht verschoven van uitkering, naar trajecten,
naar uitstroom naar regulier werk.”, aldus een gemeentelijk
beleidsmedewerker.

Gemeenten krijgen sinds de invoering van
de WWB in 2004 van het Rijk een vast bedrag om de
bijstandsuitkeringen te betalen. Dit bedrag wordt elk jaar
aangepast. Dit moet gemeenten stimuleren om te zorgen dat minder
mensen in de bijstand komen en meer mensen vanuit de bijstand aan
de slag gaan. Gemeenten zeggen dat deze financiële prikkel
inderdaad werkt. Vooral gemeenten waar een financieel tekort
dreigt, voelen de noodzaak het aantal bijstandsgerechtigden terug
te dringen. Deze financiële prikkel maakt het volgens
medewerkers van deze gemeenten makkelijker nieuw beleid te
voeren.

Behoefte aan meer zekerheid op lange
termijn

Het onderzoek laat ook zien dat de
jaarlijkse aanpassing van het budget gemeenten onzeker maakt over
de financiële mogelijkheden op de lange termijn. Hierdoor
richten gemeenten zich vooral op resultaten die op korte termijn
haalbaar zijn. Mede daardoor stonden de eerste jaren vooral
‘makkelijke’ groepen als jongeren en nieuwe
bijstandsgerechtigden centraal om aan het werk te helpen.

Staatssecretaris Aboutaleb heeft daarom
onlangs met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
afgesproken dat de budgetten voor uitkeringsgelden de komende vier
jaar bevroren worden. Zo krijgen gemeenten meer mogelijkheden om
beleid te voeren om moeilijke groepen aan het werk te helpen.

bron:SZW