De Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) wil voorkomen dat in Nederland de problematiek rondom armoede verder toeneemt en pleit ervoor dat gemeenten in staat worden gesteld hun zorgplicht naar hun burgers beter waar te maken. Uit onderzoek van het ministerie van SZW naar het 'klantenbestand' van voedselbanken blijkt dat veel van deze klanten een bijstandsuitkering ontvangt, schulden heeft en alleenstaand ouder is. Het onderzoek sterkt de VNG in haar pleidooi voor betere mogelijkheden voor gemeenten om kwetsbare burgers te ondersteunen.

Ondanks de inzet van gemeenten is er in Nederland een groep burgers die niet van het sociaal-minimuminkomen kan rondkomen en daarom een beroep doet op de voedselbank. Om dit te voorkomen stelt de VNG stelt de volgende maatregelen voor. In de eerste plaats een versterking van preventieve maatregelen om schuldproblemen te voorkomen. Een goed instrument hiervoor is een uitgebreidere schuldenregistratie als kop op het Bureau Kredietregistratie, waardoor ook huurschulden en energieschulden worden geregistreerd. Ten tweede de aanpassing van de Wet werk en bijstand om de langdurigheidstoeslag uit te breiden, zodat iedereen die al vijf jaar of langer moet rondkomen van een minimuminkomen een toeslag krijgt die zij hard nodig hebben. De VNG heeft hiervoor onlangs een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit voorstel wordt ook geregeld dat gemeenten de toeslag voortaan automatisch kunnen toekennen in plaats van alleen op aanvraag. Hierdoor zullen meer mensen die recht hebben op de toeslag deze daadwerkelijk ontvangen. Als derde een herinvoering van de categoriale bijzondere bijstand, waardoor het weer mogelijk wordt minima een extraatje te geven. Tot slot een verhoging van de bijstandsuitkeringen, waardoor de koopkracht van minima wordt verbeterd.
De voorgestelde oplossingen versterken de zorgplicht van gemeenten. Deze zorgplicht betekent dat gemeenten alert zijn op de geestelijke en financiële noden van hun inwoners. Gemeenten verstrekken daarom bijzondere bijstand en ondernemen acties om het beroep op voorzieningen van het minimabeleid zoveel mogelijk te vergroten. Daarnaast bieden gemeenten, zoals ook blijkt uit het onderzoek, binnen hun lokale armoedebeleid kwijtschelding van lokale lasten, collectieve zorgverzekeringen, schuldhulpverlening, voorschotverlening voor burgers die een aanvraag doen voor een bijstands-, WW- en WIA-uitkering en participatiebevorderende maatregelen zoals stadpassen. De gemeentelijke overheid is door de korte afstand tot de burger bij uitstek het overheidsorgaan dat problemen bij individuele burgers kan onderkennen en hiervoor maatwerk kan leveren. De voorgestelde maatregelen zijn aanvullend op wat gemeenten nu al doen om armoede te voorkomen.
bron:VNG