De gemeenten stemmen in met het
onderhandelaarsakkoord over de afwikkeling van de nalatenschap van
de oude Vreemdelingenwet en de uitvoering van de Vreemdelingenwet
2000 dat het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
op 27 april jongsleden hebben gesloten. De ondertekening vindt
vandaag plaats door staatssecretaris Albayrak van Justitie en
voorzitter Deetman van de VNG.

De VNG heeft het onderhandelaarsakkoord
voorgelegd aan gemeenten, met het verzoek aan te geven of zij in
konden stemmen met de inhoud. De ondertekening maakt een einde aan
een periode waarin de VNG herhaaldelijk aangedrongen heeft op een
ruimhartig pardon. Tijdens het VNG-jaarcongres in 2006 werd bijna
unaniem een motie aanvaard waarin deze vraag werd verwoord. De VNG
is blij dat door het afgesloten akkoord een einde komt aan
jarenlange onzekerheid.

Alhoewel de gemeenten akkoord gingen, is
uit de ledenraadpleging wel een aantal

aandachtspunten naar voren gekomen die
voor zowel gemeenten als het Rijk essentieel zijn voor een humane,
zorgvuldige en efficiënte uitvoering van het
vreemdelingenbeleid. Deze betreffen de beëindiging van de
noodopvang, de financiële vergoeding voor gemeenten en de
huisvesting.

Het is belangrijk dat Rijk en gemeenten
invulling geven aan de afspraken die in het akkoord zijn opgenomen
over het beëindigen van de noodopvang. Op deze manier kan de
noodopvang overbodig worden gemaakt. Gemeenten zijn bereid de
noodopvang te

beëindigen en zullen dit ook gaan
doen. Uiteraard hebben gemeenten wel een zorgplicht voor de mensen
die binnen de gemeentegrenzen verblijven.

Voor de uitvoering van de regeling stelt
het Rijk eenmalig 55 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten hebben
dringend behoefte aan duidelijkheid over de criteria voor de
verdeling van dit bedrag. Aangezien al een deel van het budget in
2007 beschikbaar komt, vinden gemeenten het noodzakelijk om op
korte termijn daarover met de staatssecretaris te overleggen.
Verder willen zij nadere afspraken maken met het kabinet over de
gevolgen van het akkoord voor de Wet werk en bijstand (WWB) en de
Wet inburgering (WI).

Het streven om voor eind 2009 adequate
huisvesting aan te bieden aan personen die onder de regeling
vallen, is zeer ambitieus. Gemeenten tonen zich bereid hier vol de
schouders onder te zetten, maar stellen dat ondersteuning en
facilitering vanuit het Rijk hierbij absoluut noodzakelijk is. Het
is daarom goed dat er een Taskforce wordt ingesteld (bestaande uit
vertegenwoordigers van Justitie, VROM, COA, IPO en VNG) die het
proces van de huisvesting van nieuwe statushouders zal begeleiden
en ondersteunen. In 2009 zullen Rijk en VNG de uitvoering van het
akkoord evalueren.

bron:VNG