Er blijft een principieel meningsverschil bestaan tussen minister Dekker (VROM) en de VNG over de formele verhouding tussen gemeenten en woningcorporaties. In navolging op de commissie-De Boer ziet Dekker de partijen als gelijkwaardige contractpartners. De VNG is het daar niet mee eens, aangezien de lokale overheid een democratisch orgaan is die van nature de verantwoordelijkheid hoort te hebben voor het woonbeleid.

Met het oog op snelheid en omdat het om gemeentelijk beleid gaat, pleit de VNG voor gemeentelijke doorzettingsmacht bij geschillen. Een stok achter de deur, die slechts in uitzonderingsgevallen ingezet hoeft te worden en waarvoor een goede gemeentelijke beleidsvisie een voorwaarde is. De VNG heeft de Tweede Kamer per brief opgeroepen om te kiezen voor deze lijn. De Tweede Kamer spreekt op 29 juni aanstaande over de toekomst van woningcorporaties.

Prestaties corporaties vallen tegen

Het verhogen van de bouwproductie en het versnellen van de herstructurering staat bij gemeenten hoog op de agenda. Corporaties en gemeenten zijn samen aan zet om aanzienlijke nieuwbouw en herstructurering te realiseren. De corporatiesector is daar financieel sterk genoeg voor, maar toch vallen de prestaties tegen. Ook minister Dekker wil dat corporaties meer gaan presteren. Gemeenten willen graag snel aan de slag, maar het bestaande instrumentarium is ontoereikend om meer prestaties van corporaties af te dwingen.

Mediation te zwak middel

Minister Dekker stelt voor om geschilbeslechting tussen gemeenten en corporaties vorm te geven middels mediation, een milde en vrijwillige vorm van arbitrage. De VNG vindt mediation een te zwak middel voor een snelle en effectieve conflictbeslechting. Verder dient de minister haar ministeriële aanwijzingsbevoegdheid ook echt in te zetten waar dat nodig is, iets wat tot nu toe nauwelijks wordt gedaan. Wat de VNG betreft zou een gemeentelijk verzoek tot aanwijzing altijd moeten worden overgenomen.

Eerst proef met regionale toelating, dan pas landelijk

Door de commissie De Boer wordt voorgesteld om alle woningcorporaties landelijk toe te laten, waardoor zij in alle gemeenten kunnen opereren. Dit zou de concurrentie vergroten en daarmee bevorderlijk zijn voor de keuzemogelijkheden van gemeenten. De VNG vindt het verstandig dat de minister dat nog nader wil bestuderen. De VNG stelt voor om eerst te werken met een regionale toelating van corporaties. Op basis van de ervaringen daarmee, kan later eventueel een stap worden gezet richting landelijke toelating. Voor wat betreft een verbreding van het werkterrein van woningcorporaties in de richting van maatschappelijk vastgoed (o.a. scholen bouwen) vindt de VNG dat alleen goed presterende corporaties hier de ruimte voor zouden mogen krijgen.

bron:VNG