Met ingang van 2010 worden de gemeenteraden verkleind. Daarmee wordt het aantal actieve politici in gemeenten teruggebracht op het niveau voor de dualisering van het gemeentebestuur in 2002. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Gemeentewet op dit punt.

Met de 'dualiseringscorrectie' wordt beoogd het onbedoelde effect van de Wet dualisering gemeentebesturen ongedaan te maken. Op grond van deze wet zijn wethouders geen lid meer van de gemeenteraad. De omvang van de gemeenteraden is echter gelijk gebleven. Het gevolg daarvan is dat op gemeentelijk niveau het aantal actieve politici met ongeveer 1.500 is toegenomen.

De geraamde opbrengsten van de dualiseringscorrectie ter hoogte van 18 miljoen euro kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van de rechtspositie van gemeenteraadsleden. Dit voornemen past in het kabinetsstandpunt over het advies van de commissie-Dijkstal over de beloningsstructuur van politieke ambtsdragers. De Vereniging Nederlandse Gemeenten kan zich vinden in de kabinetsplannen.

De Gemeentewet wordt ook op enkele andere punten gewijzigd. Zo wordt de aanwezigheid van de wethouder in de raadsvergadering geregeld, worden regels gesteld voor de besteding van de gelden voor fractieondersteuning en wordt de procedure rond het ontslag van een wethouder verduidelijkt. Vanwege de samenhang tussen de Gemeentewet en de Provinciewet, wordt ook deze wet aangepast. De vermindering van het aantal leden van Provinciale Staten
was al eerder wettelijk geregeld. Deze wijziging wordt in 2007 gerealiseerd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:BZK