Terugkijkend op 2004 kan worden vastgesteld dat de staat van inkomsten en uitgaven van de gemeente Alkmaar in dat jaar een licht positief resultaat vertoont van à¢?¬ 1,6 mln. Nieuw is dat de gemeenterekening tezamen met het jaar- en burgerjaarverslag de programmarekening vormt.

Het eigen vermogen, het totaal van reserves en voorzieningen, is in 2004 toegenomen tot
à¢?¬ 79,4 mln. De algemene reserve is teruggelopen met à¢?¬ 9,4 mln. tot 9,8 mln. Deze laatste ontwikkeling is terug te vinden in de perspectiefnota die het college van B&W vorige week naar de gemeenteraad zond.

 In het oog springend in de gemeenterekening is onder meer dat in 2004 in werkelijkheid meer geld is ´uitgetrokken' aan de Bestuurscommissie Openbaar primair Onderwijs (OPOA), namelijk à¢?¬ 2.178 mln., dan begroot. Dit houdt verband met de minder rooskleurig financiële situatie van OPOA. Het nieuwe OPOA bestuur werkt reeds enige tijd hard aan het op orde brengen van de financiële huishouding. In 2004 is minder geld uitgegeven aan uitkeringen Wet Werk en Bijstand, hetgeen een ´voordeel' betekent van à¢?¬ 1.851. Deze post kan onder meer worden verklaard door het succesvolle Loon boven Uitkering project, de betere fraudebestrijding en het laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar werk.

Het gemeentelijk grondbedrijf laat een meer dan begroot voordelig saldo zien van à¢?¬ 1 mln.

In 2004 is onderzoek gedaan naar onder meer de kwaliteit van de dienstverlening en de deelname van de Alkmaarse bevolking aan maatschappelijke, culturele en politieke activiteiten.

Kortweg kan worden gesteld dat de klanten bij de publieksbalies minder tevreden zijn, de tevredenheid over het telefonische contact met de gemeente is toegenomen en dat het aantal bezoeken aan de gemeentelijke website www.alkmaar.nl is toegenomen. Verder, zo blijkt, is de afvalinzameling verbeterd en is de stad schoner geworden. De registratie van klachten kan beter, de bezwaarkamer werkt effectieven en tegelijk is het aantal bezwaarschriften toegenomen.

Als het gaat om participatie dan wordt stilgestaan bij thema's als Alkmaar 750 jaar, jeugdparticipatie, 40-jaar arbeidsmigratie, extremisme, bewonersonderzoek Brede School Schermereiland, Vroonermeer, wijkgericht samenwerken, wijkbeheer, de nieuw WOZ-beschikking de Open Monumentendag en Verborgen Stad.

bron:Gemeente Alkmaar