Tussen 1998 en 2002 zijn de vaste woonuitgaven aan huur of
hypotheeklasten niet sneller toegenomen dan het besteedbaar inkomen. De
gemiddelde huur- en koopquotes zijn dan ook in die periode niet
gestegen. Ten opzichte van 1990 is er wel sprake van een toename van de
woonlasten, waarbij er wel behoorlijke verschillen zijn tussen de
diverse inkomensgroepen. Zo is de huurquote van huursubsidieontvangers
stabiel gebleven, terwijl die voor andere huurders is gestegen. Dit
staat in het rapport 'Betaalbaarheid van het wonen' dat minister Dekker
van VROM naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Huursubsidie
De koopprijzen zijn in de periode
1990 tot 2002 veel sterker gestegen dan de huren. Sinds 1998 is de
reële huurstijging zelfs licht gedaald, waardoor de betaalbaarheid van
de huren op peil bleef. Ook de huursubsidie draagt sterk bij aan de
betaalbaarheid: de nettohuren liggen voor bewoners met huursubsidie een
stuk lager. Huursubsidie wordt steeds belangrijker in een steeds
kleinere huursector. Het aandeel huurders met huursubsidie steeg in de
periode 1990 tot 2002 van 25 tot 31%. Dit komt niet zozeer door een
groter aantal huurders met huursubsidie, als wel door een daling van
het aandeel huurwoningen in de totale woningvoorraad.

Risico's
Binnen de koopsector bestaat een groot
verschil tussen eigenaar-bewoners die al lang hun woning in eigendom
hebben, en recente kopers. Recente kopers hebben door de gestegen
huizenprijzen met hogere woonlasten te maken, waardoor de risico's voor
deze groep (zowel starters als doorstromers) zijn gestegen. 20% van
deze groep heeft een netto koopquote van 30% of meer.

Prijs/kwaliteit
Uit het onderzoek komt ook naar
voren dat de relatie tussen de kwaliteit van een huurwoning en de
hoogte van de huur zwak is. Dat geldt voor de kwaliteit van een woning
op basis van het woningwaardereningstelsel (WWS) maar ook op basis van
de WOZ-waarde. Minister Dekker schrijft dan ook in haar brief aan de
Tweede Kamer bij het rapport dat een meer reële verhouding tussen prijs
en kwaliteit, zoals haar dat bij de modernisering van het WWS voor ogen
staat, een belangrijke voorwaarde is voor een goede werking van de
woningmarkt.

Meer en gedifferentieerd
Het verschil tussen
huurders en kopers wordt volgens de onderzoekers steeds groter vooral
door wijziging in de samenstelling van de woningvoorraad en een
positieve inkomensontwikkeling: meer huishoudens kunnen zich een betere
woning veroorloven. Om aan die wens te voldoen zijn in de afgelopen
periode vooral middeldure en dure koopwoningen aan de voorraad
toegevoegd en duurdere huurwoningen omgezet in koopwoningen. De
toevoeging in de huursector waren vooral sociale huurwoningen. De
huursector wordt hierdoor steeds meer bewoond door lagere inkomens.
Toch blijft er vraag naar middeldure en dure huurwoningen. Ook daarom
moet er bij het pakket aan beleidsmaatregelen voor de komende periode
(nieuwbouw, herstructurering en modernisering huurbeleid) aandacht zijn
voor een meer en gedifferentieerd bouwen in de huursector, aldus de
minister in haar brief.

Bron: Ministerie VROM