Stichting Greenpeace Nederland heeft bij het gerechtshof te Amsterdam een klaagschrift ingediend over het uitblijven van verdere strafvervolging van Euratom (de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie). Euratom zou zich in Petten in de periode van januari 1999 t/m oktober 2003 hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten die omschreven zijn in de Wet Milieubeheer, de Kernenergiewet en de Wet Bodembescherming.

Bij beschikking van 21 december 2005 heeft het gerechtshof op het klaagschrift van Greenpeace beslist. De klacht is gegrond bevonden. Het hof heeft de officier van justitie te Alkmaar gelast om Euratom verder te vervolgen ter zake van de strafbare feiten waarop het klaagschrift betrekking heeft.
Naar het oordeel van het hof kan Euratom, een publieke internationale organisatie, aan het samenstel van (verdrags)regels dat in deze kwestie van toepassing is uitsluitend "functionele immuniteit" ontlenen. Dat betekent dat vervolging en berechting van Euratom in Nederland in beginsel mogelijk zijn, maar achterwege dienen te blijven als Euratom door vervolging en berechting in de uitoefening van haar functie zou worden aangetast.
Het hof is na onderzoek tot de slotsom gekomen dat Euratom in de uitoefening van haar functie niet wordt aangetast door vervolging en berechting ter zake van de strafbare feiten waarop het klaagschrift van Greenpeace betrekking heeft. Voorts heeft het hof geoordeeld dat de rechtsgelijkheid vereist dat Euratom op dezelfde voet wordt behandeld als de drie ondernemingen die tegelijkertijd met Euratom als verdachte van soortgelijke strafbare feiten zijn aangemerkt en die (wel) zijn vervolgd. Om die reden kan vervolging van Euratom evenmin achterwege blijven.
Bron: Gerechtshof Amsterdam