UTRECHT, Uit de tweede landelijke enquàªte onder gedetineerden in
Nederland (Gedetineerdensurvey 2004) blijkt dat gevangenen vinden dat
ze er te vaak alleen voor staan na de eerste periode van
gevangenisschap. Sinds begin 2004 kan Reclassering Nederland voor de
gedetineerde die niet bij de reclassering onder toezicht staat, niets
meer doen. Aangezien de justitiële titel waaronder de reclassering haar
werk verricht, ontbreekt voor die groep. Andere instanties, zoals
gemeentes, kunnen niet of onvoldoende in de bres springen.
Herhaaldelijk heeft Reclassering Nederland erop gewezen dat hierdoor
een grote groep tussen wal en schip valt. Met als risico: terugval in
oud gedrag. En dat terwijl de reclassering de expertise in huis heeft
om ex-gedetineerden op het goede spoor te houden. 

 
De reclassering kan vanaf begin 2004 alleen nog maar in een justitieel
kader werken. Dat wil zeggen: uitsluitend in opdracht van de rechter,
het Openbaar Ministerie of het gevangeniswezen. Daardoor kunnen met
name personen die hun volledige gevangenisstraf hebben uitgezeten, niet
meer door de reclassering begeleid worden bij hun terugkeer in de
samenleving. Ook andere instanties, zoals gemeentes, zien geen kans
deze groep afdoende te begeleiden.  
Dit knelpunt komt ook naar voren uit de Gedetineerdensurvey 2004 van de
Dienst Justitiële Inrichtingen onder 13.000 gevangenen. Ruim 6.000
gedetineerden vulden de vragenlijst in. Uit hun reacties blijkt dat ze
in ruime meerderheid vinden dat ze (veel) te weinig begeleiding krijgen
voor een verantwoorde terugkeer in de samenleving.  
 
Expertise in huis  
De reclassering heeft de expertise in huis om gedrag te veranderen en
zo de kans op terugval in de criminaliteit aanmerkelijk te verkleinen.
Zo heeft de organisatie onlangs het nieuwe diagnostisch instrument RISc
(Recidive Inschattings Schalen) in gebruik genomen. Met RISc kan worden
bepaald wat er met een dader aan de hand is, of hij beïnvloedbaar is,
en welke interventies het beste resultaat opleveren.  
Aan expertise en de wil om op te treden ontbreekt het dus niet, wel aan
de financiële middelen. 'Doodzonde', vindt directeur Reclassering
Nederland, Sjef van Gennip: 'Natuurlijk, straf is nodig. Maar iemand na
die straf zomaar de maatschappij insturen, vergroot de kans op terugval
in oude fouten. En daarmee de onveiligheid in onze maatschappij.'  
 
Risico voor samenleving  
Het niet beleggen van de begeleiding van ex-gedetineerden bij terugkeer
is dus risicovol. Dit staat haaks op het streven van het kabinet (en de
reclassering) om de samenleving veiliger en leefbaarder te maken.
Reclassering Nederland pleit voor het snel en structureel oplossen van
dit knelpunt.

Bron: ST. RECLASSERING NEDERLAND