Voor mensen met een lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke beperking zijn professionele zorg en
ondersteuning een belangrijke voorwaarde om zo goed en zelfstandig
mogelijk het leven vorm te kunnen geven. De kwaliteit van deze zorg
en ondersteuning moet voldoende zijn. De eigen regie van mensen met
een beperking staat hierin centraal. Dit staat in het Visiedocument
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat dinsdag aan staatssecretaris
Bussemaker van VWS is aangeboden. Het doel van dit kwaliteitskader
is het transparant maken, toetsen, verantwoorden, optimaliseren en
verder ontwikkelen van het kwaliteitsniveau van de geboden zorg en
ondersteuning door zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Meetbare indicatoren

Het ontwikkelen van zo’n
kwaliteitskader kent verschillende fases. Na dit visiedocument
worden in de volgende fase concrete meetbare indicatoren
ontwikkeld. Deze indicatoren hebben te maken met
cliëntwaardering en de mate waarin de zorg professioneel wordt
verleend en georganiseerd.

Een belangrijke indicator is de mate
waarin een cliënt betrokken is geweest bij de opstelling van
zijn ondersteuningplan en het percentage cliënten dat positief
oordeelt over het ondersteuningsplan.

Andere voorbeelden van indicatoren zijn
ondersteuning bij (zelf)-verzorging, in de werk- en/of
dagbestedingsomgeving, bij het zoeken naar een goede woonsituatie
en het tijdig onderkennen van veranderingen in de
gezondheidssituatie en het psychische welbevinden.

Vervolgens wordt de set indicatoren
ingevoerd. Hiermee hebben de zorgaanbieders voortaan een instrument
voor kwaliteitsverbetering. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg(IGZ) en de zorgkantoren kunnen hiermee beter
toezicht houden op de resultaten, waardoor de kwaliteit van de
aangeboden zorg gewaarborgd blijft.

bron:IGZ