Zijne excellentie Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de rellen rond de voetbalwedstrijd Feyenoord - Ajax van afgelopen zondag.  dag 17 april jl. speelde Feyenoord tegen AFC Ajax. Deze wedstrijd werd ontsierd door ernstige rellen voor en na de wedstrijd. Daarbij zijn treinstellen vernield, politiemensen en supporters gewond geraakt en op grote schaal vernielingen aangericht in de openbare ruimte. Deze rellen hebben , als coà¶rdinerend minister voor de bestrijding van voetbalvandalisme en voetbalgeweld, geschokt, zo schrijft hij aan het parlement.  

Het raakt de minister dat een grote groep mensen zich op zo'n manier te buiten gaat aan geweld en vernieling. Dat de overheid zoveel geweldsmiddelen moet gebruiken om een voetbalwedstrijd in goede orde te laten verlopen. Dat een positief evenement als een sportwedstrijd zoveel agressie, zoveel geweld, vernieling, overlast en politie-inzet kost. De rekening die de maatschappij voor deze wedstrijden gepresenteerd krijgt is naar zijn mening veel te groot. Een relatief kleine groep kwaadwillende supporters drukt een te groot negatief stempel op het voetbal. Dat is volgens minister Remkes niet acceptabel. 

Tegelijkertijd kost het volgens de minister de overheid moeite om verregaande afspraken te maken met KNVB en clubs om alle mogelijkheden te benutten om de veiligheid rondom voetbalwedstrijden te verbeteren. Zijns inziens moeten dergelijke discussies snel tot het verleden behoren. Alle partijen dienen zich volgens hem tot het uiterste in te spannen om het net van veiligheidsmaatregelen zo sluitend mogelijk te maken. Rellen zoals bij Ajax-Feyenoord tonen opnieuw aan dat het vandalisme rondom voetbalwedstrijden haar onschuld heeft verloren. Daarop past volgens de minister alleen een daadkrachtig, gezamenlijk antwoord.  
 
Tijdens het burgemeestersoverleg betaald voetbal van 16 maart jl. bleek dat er een groot pakket aan maatregelen ingevoerd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld het verzamelen van pasfoto's van supporters door de clubs, zodat supporters met een stadionverbod ook echt geweerd kunnen worden uit het stadion en dat relschoppers (op de tribunes) eenvoudig geïdentificeerd kunnen worden. Over de invoering hiervan wordt echter al vele weken gediscussieerd. Naar de mening van minister Remkes moeten dergelijke maatregelen op zo kort mogelijke termijn worden ingevoerd. Daar zal hij  zich voor inspannen. Daar moet volgens de minister niet langer over gediscussiëerd worden. Dat station lijkt hem gepasseerd. Hij hoopt dat ook de clubs en KNVB daar zo over denken! Het is goed dat de tuchtcommissie van de KNVB onderzoek doet naar de rellen van afgelopen zondag. Dat is echter achteraf. Het zou volgens de bewindsman goed zijn wanneer ook in preventieve zin, sneller en meer geïnvesteerd wordt in het voorkomen van dit soort rellen. Daarvoor is ieders maximale medewerking vereist. 
 
De minister van BZK zal de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam vragen om nog deze week met het bestuur van Ajax en Feyenoord, KNVB, de politie en het OM concrete maatregelen voor te stellen voor de bestrijding van voetbalvandalisme en voetbalgeweld bij wedstrijden van Ajax en Feyenoord. Hij verwacht deze maatregelen al binnen een week te ontvangen. Indien daarbij wordt besloten dat er bij de wedstrijden Feyenoord-Ajax of Ajax-Feyenoord volgend seizoen geen uitpubliek wordt toegelaten, zal hij dat van harte steunen. 
 
Het verheugt de minister dat de driehoek Rotterdam hedenmorgen een spoedoverleg heeft gehad om na te gaan hoe de relschoppers aangepakt kunnen worden. Mocht dat nodig zijn, dan zal hij zijn assistentie daarbij aanbieden. 
 
Inmiddels zijn 43 aanhoudingen verricht. Daarvan zijn 10 personen in verzekering gesteld voor openlijk geweld. De overige 33 zijn via het snelrecht met een transactie of dagvaarding naar huis gestuurd. Zij waren niet aangehouden voor geweldsfeiten. Van alle 1600 Ajax-supporters die zijn teruggebracht naar de Arena is de uitkaart ingenomen en/of de identiteit vastgesteld ten behoeve van het strafrechterlijk onderzoek. Van de gebeurtenissen in een van de twee treinen zijn beeldopnamen gemaakt. Deze worden onderzocht om na te gaan of nog meer aanhoudingen kunnen worden verricht. Het strafrechterlijk onderzoek wordt geleid door Rotterdam, in nauwe samenwerking met de politie Amsterdam-Amstelland en de Dienst Spoorwegpolitie van het KLPD 
 
Remkes zal met zijn collega van Justitie nagaan of en zo ja hoe de geleden schade zoveel mogelijk te verhalen is op de daarvoor verantwoordelijke (groepen) supporters. Daarmee hoopt hij de gedupeerde partijen van dienst te zijn. 
 
De interdisciplinaire stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld, die onder zijn voorzitterschap vergadert, zal op korte termijn bijeen komen om een snellere en betere aanpak van voetbalvandalisme te bespreken, met daarbij speciale aandacht voor de rellen bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax.  
 
  
Het auditteam voetbalvandalisme, onder leiding van mw. Vliegenthart, zal nader onderzoek doen naar de rellen bij Feyenoord-Ajax en de betrokken partijen daarover aanbevelingen doen.

bron:BZK