De vijf gemeenten uit Cluster noord: Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Uitgeest en Castricum hebben gezamenlijk een reactie voor de evaluatie van de Wet Luchtvaart opgesteld. In deze reactie doet de cluster twaalf verbetervoorstellen en geeft daarnaast haar zienswijze over het Plan van aanpak evaluatie Schipholbeleid, de rol en positie van Schiphol en CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) en de bij de evaluatie gestelde vragen.

De verbetervoorstellen van Cluster noord hebben onder meer betrekking op de onderwerpen handhaving, vliegprocedures en uitvliegroutes, nachtvluchten en luchtverontreinigende stoffen. Verder concludeert de cluster dat de Polderbaan niet zo milieuvriendelijk is als zij werd voorgesteld en dat de grenzen en regels die in de Wet luchtvaart zijn opgenomen niet hebben geleid tot beheersing van de overlast en risico's. De cluster is van mening dat de situatie die is ontstaan na ingebruikname van de Polderbaan niet is voorzien voor wat betreft geluidbelasting, de daaruit voortvloeiende overlast en de hoeveelheid ingediende klachten. Verder vindt de cluster dat de winst' van de Polderbaan bij lange na niet genoeg is om de kans op een ramp binnen de wettelijke grenzen te houden.

De verbetervoorstellen van Cluster noord moeten bijdragen aan een betere regelgeving met betrekking tot de luchthaven. De gemeenten in de cluster zijn niet tegen vliegverkeer boven de regio, maar zij vinden dat er wel sprake moet zijn van een betere regulering van het vliegverkeer die leidt tot meer hinderbeperking. De verbetervoorstellen dragen bij aan deze visie.

De cluster stelt voor:

· De overheid moet duidelijkheid geven over het begrip mainport door dit begrip te definiëren.

· Een visie op klachten en andere parameters voor hinderbeleving te ontwikkelen en te verankeren in de wet.

· De zorgplicht van de overheid wettelijk vast te leggen en daarmee te voorkomen dat lokale geluidbelasting overgaat in overlast. Een onafhankelijk kenniscentrum in te richten met specialistische kennis om deze zorgplicht waar te maken.

· De rechtsbescherming van burgers uit te breiden door in het kader van een gelijkwaardige overgang' het huidige buitengebied uit te breiden tot de 45 dB(A) Lden contour en voor dit gebied handhaafbare grenswaarden en handhavingspunten vast te stellen.

· Onafhankelijk onderzoek te doen naar een norm die meer aansluit bij van vliegverkeer ondervonden overlast en pieken op te nemen in de normering.

· Handhaving niet alleen te baseren op berekeningen maar een systeem te ontwikkelen waarbij het handhaven mede wordt gebaseerd op het meten van geluid.

· Het volle motorvermogen van vliegtuigen te gebruiken om hoger en sneller te stijgen.

· Onafhankelijk onderzoek te doen naar alternatieve uitvliegroutes, waarbij de cluster verwijst naar het door de PVOS ingediende verbetervoorstel voor een Meest Milieuvriendelijk Alternatief.

· Onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden en consequenties van de door de AVBU en het CDA-IJmond ingediende verbetervoorstellen voor hoger aanvliegen.

· Het aantal nachtvluchten tot een minimum te beperken, te realiseren dat 's nachts alleen geluidarme vliegtuigen en/of vliegtuigen met hoogwaardige navigatieapparatuur op de luchthaven mogen landen en een periode van nachtrust in te stellen van 23.00 uur tot 7.00 uur.

· Onderzoek te verrichten naar luchtverontreinigende stoffen (o.a. aard, concentratie, aantal geurgehinderden).

· Te zorgen voor duidelijkheid in de regelgeving met betrekking tot ruimtelijke aspecten voor verlichting van de administratieve en bestuurlijke last bij overheden en snellere afhandeling van bouwvergunningen in het beperkingengebied.

Bij het opstellen van de reactie heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van organisaties die zich in de regio bezighouden met de Schipholproblematiek. Er is gesproken met het Platform Velsen Overleg Schiphol (PVOS), Goed-Aardig uit Heemskerk, de Algemene Vereniging van Bewoners/eigenaren te Uitgeest (AVBU) en het Platform Vliegoverlast Regio Castricum (PVRC). Naast deze organisaties waren ook de door de gemeenten aangewezen bewonersvertegenwoordigers in de CROS uitgenodigd. De inbreng van deze organisaties en bewonersvertegenwoordigers heeft bijgedragen aan de meningsvorming over de inhoud van de reactie. De reactie kan daarom rekenen op een brede ondersteuning van de bewoners van de regio.

bron:gemeente Castricum