Woensdag is de publicatie Gezondheid en
zorg in cijfers 2006 verschenen. In deze publicatie doet het CBS
verslag van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en
zorg. Zo blijken ziekenhuiskosten evenwichtiger over de bevolking
verdeeld te zijn dan vaak wordt gedacht. Verder geldt voor de
meeste ziekten hoe hoger het inkomen, des te minder
ziekenhuisopnamen. Ook blijkt de snelle groei van het gebruik van
ouderenzorg niet alleen toe te schrijven aan de vergrijzing. In
algemene ziekenhuizen ten slotte is de arbeidsproductiviteit na een
jarenlange daling fors gestegen in 2003 en 2004.

Ziekenhuiskosten evenwichtiger
verdeeld

Niet iedereen maakt in dezelfde mate
gebruik van ziekenhuiszorg. Daardoor zijn de ziekenhuiskosten in
Nederland ongelijk verdeeld. Hoe schever de verdeling, des te
groter het beroep op solidariteit bij de financiering van de
gezondheidszorg. De mate van scheefheid blijkt echter sterk
afhankelijk van de lengte van de onderzochte periode. In 2003 had
slechts 11 procent van de bevolking minstens één
opname. Twee derde van de ziekenhuisuitgaven dat jaar werd besteed
aan 2 procent van de bevolking. In de periode 1995-2004 blijkt
echter 52 procent van de bevolking ten minste één
opname te hebben gehad en is ongeveer één derde van
de kosten besteed aan de duurste 2 procent van de bevolking.

Inkomen en ziekenhuisopnamen hangen sterk
samen

Voor de meeste ziekten geldt: hoe hoger
het inkomen van personen, des te minder ziekenhuisopnamen. Inkomen
is een indicator voor sociaaleconomische status. De negatieve
samenhang tussen inkomen en ziekenhuisopnamen is het grootst bij
psychische stoornissen. Bij complicaties van zwangerschap,
bevalling en kraambed is de samenhang juist tegengesteld. Het
aantal ziekenhuisopnamen is dan groter bij de hogere inkomens.

Ouderenzorg groeit niet alleen door
vergrijzing

Vaak geldt de vergrijzing als verklaring
voor de groei van de ouderenzorg (verpleeg-, verzorgingshuizen en
thuiszorg). Maar is dat ook zo? De toename van het aantal
verpleeghuisbewoners gaat gelijk op met de vergrijzing. Het aantal
bewoners in verzorgingshuizen neemt daarentegen al jaren gestaag
af. Dat komt doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen.
Hierdoor neemt wel het beroep op de thuiszorg toe. Toch is de
sterke groei van de thuiszorg niet volledig toe te schrijven aan de
vergrijzing en het langer zelfstandig wonen. Ook andere factoren,
zoals vermindering van wachtlijsten voor thuiszorg, spelen een
rol.

Sterke stijging arbeidsproductiviteit
algemene ziekenhuizen

In 2004 was de arbeidsproductiviteit van
algemene ziekenhuizen 3,5 procent hoger dan in 1998. Deze stijging
is volledig gerealiseerd in 2003 en 2004. Tussen 1998 en 2001
daalde de arbeidsproductiviteit in algemene ziekenhuizen. De
stijging van de arbeidsproductiviteit in 2003 en 2004 was in
algemene ziekenhuizen sterker dan in de totale economie.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular