GGD Nederland, het NIGZ en de VNG gaan de uitvoering van het
gemeentelijk gezondheidsbeleid versterken. Hiertoe ondertekenen zij op
donderdag 20 januari 2005 het convenant Gezondheidsbevordering in
lokaal perspectief. De ondertekening vindt plaats tijdens het Nationaal
Congres Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie in Papendal. Minister
Hoogervorst neemt het convenant in ontvangst.

Deze samenwerking leidt tot een betere aanpak van grote
gezondheidsrisico's zoals overgewicht en roken en tot een beter bereik
van effectieve gezondheidsbevordering bij risicogroepen als jeugd en
mensen met een lage sociaal-economische status. Na de ondertekening
wordt het convenant aangeboden aan minister Hans Hoogervorst van
Volksgezondheid.

Lokale aanpak effectiever
Wetenschappelijk is aangetoond dat versterking van
gezondheidsbevordering op lokaal niveau effectiever is dan een
uitsluitend landelijke aanpak. Ook de Preventienota 2003 van het
ministerie van VWS leunt sterk op de lokale aanpak van
gezondheidsbevordering. Dit vormt het uitgangspunt voor de drie
convenantpartijen om de krachten te bundelen. De partijen willen hun
streven vormgeven door:
à¢?¢ een landelijke helpdesk waar professionals van GGD'en, gemeenten en
andere instellingen terecht kunnen met vragen over de inhoudelijke
programmering van lokale gezondheidsbevordering;
à¢?¢ de bundeling en verspreiding van ervaringen en inzichten die in Nederland worden opgedaan met lokale projecten;
à¢?¢ een betere samenwerking tussen landelijke en lokale partijen, o.a.
toegepast in een klein aantal ontwikkelregio's waar het NIGZ gemeenten
en hun GGD'en concreet gaat ondersteunen. Deze regio's dienen
vervolgens als voorbeeld  voor de overige regio's.

De lokale aanpak bestaat uit gezondheidsbevordering in de directe
leefomgeving van mensen, bijvoorbeeld in de wijk, op school, op het
werk en in de zorg. De rijksspeerpunten roken, overgewicht, diabetes en
psychische gezondheid krijgen in de uitvoering van het convenant
prioriteit. Daarnaast blijft er ruimte vrij voor overige thema's in het
kader van gezondheidsbevordering.

Gezamenlijke visie
De drie convenantpartners delen de visie dat voor effectieve
gezondheidsbevordering in de gemeenten landelijk beschikbare expertise
ingezet moet worden. Dit vanuit het vertrouwen dat veel kennis
verspreid ligt bij verschillende lokale en landelijke partijen. Eenmaal
gebundeld leidt die kennis tot betere resultaten. Het NIGZ ondersteunt
de gemeenten en de GGD´en bij het bevorderen van gezondheid door brede
informatievoorziening en door advisering en begeleiding van lokale
programma's en projecten.

Bron: NIGZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular