Globalisering en handelsliberalisering kunnen een beperkt positief effect op dierenwelzijn hebben. In het algemeen worden deze positieve effecten echter overschaduwd door de negatieve invloed die beide processen hebben op dierenwelzijn. Met name de handelsverstorende werking die uitgaat van de hogere dierenwelzijnseisen in de EU ten opzichte van derde landen, wordt gezien als een belangrijke negatieve implicatie van het proces van globalisering en handelsliberalisering, die het mondiale dierenwelzijn sterk onder druk zet. Mede gezien de grote economische consequenties die à©à©n en ander heeft, mag het geen verbazing wekken dat met name vanuit het bedrijfsleven wordt aangedrongen op het in stand houden van importtarieven door de EU.

Dat constateert de Raad voor Dierenaangelegenheden in zijn advies 'Maintaining or improving farm animal welfare in the light of increasing trade liberalisation and globalisation: a contradiction in terms?' aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
 
Gegeven het huidige politieke klimaat in Nederland en de grote verschillen in het belang dat binnen Europa aan dierenwelzijn wordt toegekend, is voortzetting van de level playing field gedachte voor Nederland de meest realistische optie. Binnen deze zogenaamde 0-optie kan desondanks een flinke stap worden gemaakt als het welzijn van productiedieren onder druk van de EU op de WTO-agenda wordt geplaatst. Idealiter zou dit moeten leiden tot de ontwikkeling van internationaal erkende welzijnsstandaarden. Ook de toepassing van andere WTO-gerelateerde instrumenten zou een punt van aandacht moeten zijn. Voorwaarde voor een succesvolle WTO-strategie is dat de EU als à©à©n krachtig blok opereert en niet alle EU-landen voor zichzelf spreken. Een andere optie in dit kader is een strategische alliantie met gelijkgezinde Europese dan wel derde landen, aldus de Raad. 
 
Omdat de WTO-strategie pas op langere termijn vruchten zal afwerpen, adviseert de Raad om voor de korte en middellange termijn ook een aantal andere strategieën te volgen. Deze strategieën sluiten elkaar niet uit, maar vormen een aanvulling op elkaar. Binnen deze strategieën hebben alle betrokken partijen een eigen verantwoordelijkheid en dienen zij allemaal een bijdrage te leveren aan de verankering van dierenwelzijn in een liberaliserende en globaliserende wereld. 
 
bron:Raad voor dierenaangelegenheden