Er is een principeakkoord gesloten over
een nieuwe CAO voor de uitzendbranche. In het principeakkoord zijn
heldere afspraken gemaakt rond het inzetten van buitenlandse
uitzendkrachten. De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), de
NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen)
en de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA)
enerzijds en FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond
anderzijds zijn dat overeengekomen. Door middel van een Algemeen
Verbindend Verklaring willen de partijen deze afspraken op korte
termijn laten gelden voor de hele branche.

De afspraken vloeien voort uit de
toenemende stroom van buitenlandse werknemers die niet permanent in
Nederland wonen maar die wel via een uitzendonderneming aan de slag
willen. Onder hen zijn vooral veel Oost Europeanen, zoals Polen,
Hongaren en Tsjechen, maar ook Duitsers en Portugezen. Werkgevers-
en werknemersverenigingen willen met het akkoord de normen rond
arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers verder
aanscherpen.

De partijen willen in het kader van de
handhaving tot nadere afspraken en samenwerking komen met de
Arbeidsinspectie en SIOD. Daarnaast verlangen de betrokken partijen
van de overheid dat de naleving van deze afspraken streng(er)
worden gecontroleerd en gehandhaafd. De vakbonden willen dat ook
inlenende werkgevers zich er toe verplichten of verplicht worden
alleen met bureaus te werken die zich aan deze afspraken
houden.

Buitenlandse uitzendkrachten werken
doorgaans voor een korte periode in Nederland. Voor hen zijn
onderdelen van de Nederlandse arbeidsvoorwaarden daarom niet
altijd

aantrekkelijk. Gezien de korte periode
hebben ze dan meer baat bij directe betaling of een tijd voor tijd
regeling zonder dat dit leidt tot concurrerende arbeidsvoorwaarden.
De nieuwe afspraken maken het mogelijk hiervoor te kiezen en hebben
gezorgd voor duidelijkheid en eenheid in het toepassen ervan.

Zo mag loon in natura alleen voor
huisvestiging en vervoer worden gebruikt. Huisvesting dient
adequate voorzieningen te bevatten op het terrein van sanitair,
kookgelegenheid, verwarming en brandveiligheid. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt over de tijd voor tijd regeling.
Uitzendondernemingen zijn verder verplicht de uitzendkrachten een
collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden. Tenslotte is er
een informatieplicht op het gebied van de CAO en
arbeidstijdenwet.

bron:ABU