In 2004 werd door de Nationale Recherche -net als in 2003- een groot aantal XTC-verdachten gearresteerd (197 verdachten in 2004, 214 in 2003 en 105 in 2002). De hoeveelheid inbeslaggenomen grondstoffen (precursoren) voor XTC en amfetamine is in 2004 op hetzelfde hoge niveau gebleven als in 2003 en bedroeg 11.120 liter; in 2003 was dit 11.453 liter.

Het aantal in 2004 in Nederland inbeslaggenomen XTC-pillen dat is geregistreerd bedraagt 5,6 mln; in 2003 werden er 5,4 mln pillen geregistreerd. Dit schrijft minister Donner van Justitie in een vandaag verschenen brief aan de Tweede Kamer.

Verder zijn in 2004, 60 opsporingsonderzoeken door de Nationale recherche afgerond en in 2003, 40. De FIOD-ECD rondde in 2004 23 onderzoeken af (19 onderzoeken in 2003). Het totale aantal door de Amerikaanse autoriteiten inbeslaggenomen XTC-pillen, met een veronderstelde Nederlandse betrokkenheid, is in 2004 verder gedaald van ca. 2,3 mln pillen in 2002, ca. 1,1 mln pillen in 2003 naar ca. 0,2 mln pillen in 2004. Door de Amerikaanse autoriteiten (DEA en Department of Justice) is tijdens bilateraal overleg in april jl. aangegeven dat zij tevreden zijn over de inspanningen en resultaten op het gebied van de aanpak van XTC aan Nederlandse zijde.

Onderzoek WODC en onderzoeksbureau Intraval
Tevens heeft minister Donner het rapport 'Samenspannen tegen XTC: tussentijdse evaluatie van de XTC-nota' naar de Tweede Kamer gezonden. Deze evaluatie richt zich op de periode tot 2004. Daaruit blijkt dat de inbeslagnames van XTC-tabletten en ontmantelingen van XTC-laboratoria in Nederland in de periode 2002-2003 een dalende tendens laten zien, evenals het aantal in het buitenland gedetineerde XTC-koeriers uit Nederland. Het aantal verdachten dat in Nederland door speciale opsporingsinstanties is aangehouden in verband met handel in grondstoffen of XTC of productie ervan, nam in 2003 wel toe ten opzichte van het jaar daarvoor. De zuiverheid van XTC op de binnenlandse markt blijft hoog bij een lage prijs.

Nationale Recherche
De XTC-nota legt wat betreft de handhaving de nadruk op versterking van de Unit Synthetische Drugs (USD) in Helmond en de oprichting van XTC-teams bij de politieregio's. De oprichting van de vijf XTC-teams is met enige vertraging van de grond gekomen, maar in 2003 waren ze alle operationeel. In 2004 zijn de XTC-teams, evenals de USD, opgegaan in de Nationale Recherche. Met de oprichting van de Nationale Recherche moest het aandachtsgebied XTC opnieuw worden ingevuld, wat in de loop van 2003 heeft geleid tot een zekere teruggang in het aantal voor XTC ingezette medewerkers bij de politie, vooral door verloop van medewerkers. Voor het overige bleek de geplande inzet van mensen en middelen, die in 2002 al was gerealiseerd, op peil gebleven te zijn.
De Landelijke Faciliteit ondersteuning bij Ontmantelingen van XTC-laboratoria (LFO) is officieel van start gegaan in 2004, hoewel er al sinds begin 2003 ondersteuning wordt geboden. De LFO werkt intensief samen met het Nederlands Forensisch Instituut. Het NFI heeft zich ook internationaal geprofileerd als centre of excellence mbt synthetische drugs. De bestrijding van smokkel naar het buitenland is versterkt door het oprichten van het Schipholteam Uitgaand, een samenwerkingsverband van Koninklijke Marechaussee en Douane.

Handel in grondstoffen
Een ander speerpunt in de XTC-nota is het terugdringen van de handel in grondstoffen en apparatuur voor de productie van XTC. De bestrijding van de handel in grondstoffen voor synthetische drugs (precursoren) is versterkt door de opzet van een Kennisgroep bij de FIOD-ECD. Met China, waar veel grondstoffen vandaan komen, is een zogenaamd Memorandum of Understanding getekend, waarin afspraken zijn gemaakt over het wederzijds doorgeven van informatie over bepaalde transporten en transacties door mogelijke criminelen. Strafrechtelijke samenwerking met China is overigens beperkt in verband met de mensenrechtensituatie. Een ander voornemen op dit gebied, het aanpakken van de handel in tabletteermachines via handelspolitieke maatregelen, is op EU-niveau niet haalbaar gebleken.

Meer informatie
De opsporingsdiensten hebben steeds meer informatie over XTC en over meldingen van verdachte transacties in grondstoffen. Het aantal onderzoeken van de Nationale Recherche is toegenomen, evenals de door FIOD-ECD uitgevoerde controle-onderzoeken. Het aantal rechtshulpverzoeken uit het buitenland met betrekking tot XTC dat door KTZ/USD is afgehandeld is de afgelopen jaren stabiel gebleven.

Mede op verzoek van de Tweede Kamer wordt op drie momenten onderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen of de voornemens uit de XTC-nota worden uitgevoerd en in hoeverre de doelstellingen worden gerealiseerd. Het zojuist verschenen rapport is een tussentijdse evaluatie van de voornemens en doelstellingen uit de XTC-nota.

bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular