Het gaat goed op het gebied van ICT goed gaat in Nederland. Nederland
heeft een goede ICT infrastructuur, een goed functionerende
marktgeoriënteerde benadering en een stabiel platform voor meer
specifiek ICT beleid. Ook het beleid gericht op de verspreiding en het
gebruik van ICT in het bedrijfsleven, met name gericht op het MKB
(uitgevoerd door Syntens), wordt goed beoordeeld, maar er wordt ook
geconstateerd dat er door beperkingen van het budget mogelijkheden
blijven liggen. Dit terwijl in het MKB de grootste efficiency en
productiviteitswinst kan worden behaald.  

 
Dit zijn de voornaamste conclusies in het vandaag verschenen rapport
ICT Diffusion to Business: The Netherlands, van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapport, onderdeel
van een landenreeks, benadrukt de gevaren van het stringente
budgetbeleid, hetgeen de inzet van overheidsmiddelen beperkt. Ook wordt
geconstateerd dat de Nederlandse positie in internationale e-rankings
daalt. Dat geeft aan dat er ruimte voor verbetering en noodzaak tot
actie is. De ICT-skills, op diverse fronten, moeten duidelijk verbeterd
worden.  
 
Nederland scoort minder goed als het gaat om studenten met een
Bà¨ta-achtergrond (o.a. computer science en engeneering). In de toekomst
kan een tekort aan deze studenten problemen opleveren voor bijvoorbeeld
ICT onderzoek . Het Deltaplan Bà¨ta-Techniek draagt bij aan de oplossing
van dit probleem en is daarmee voor een deel een antwoord op het
probleem. Een ander terrein waar meer aandacht nodig is de
betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale inhoud, vooral daar
waar het overheidsinformatie (public sector information) betreft. Dit
vanwege de snelle evolutie en het groeiende belang van digitale content
in Nederland.   
 
Met het rapport bevestigt de OESO de in de Rijksbrede ICT-agenda
ingeslagen weg, waarbij het accent wordt gelegd op het stimuleren van
toepassingen en het gebruik van ICT. Het Ministerie van Economische
Zaken (EZ) onderzoekt de mogelijkheden voor een intensivering van het
ICT beleid, zowel ten aanzien van de volgende generatie elektronische
communicatienetwerken (o.a. via een garantiefonds voor private
investeringen) als voor betere toepassing van ICT ( in diverse sectoren
zoals onderwijs, zorg mobiliteit en veiligheid).

Bron: Ministerie van Economische Zaken