Vandaag is bekend geworden dat de Amerikaanse senaat goedkeuring heeft
verleend aan het nieuwe belastingverdrag met Nederland. Nu de
parlementaire goedkeuringsprocedures in beide landen zijn afgerond, kan
het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten in werking
treden. De belangrijkste wijziging is een verlaging van de bronheffing
op deelnemingsdividenden (van 5%) naar 0%. "Dit is fantastisch nieuws
voor Nederlandse bedrijven in Amerika en voor Amerikaanse bedrijven die
in Nederland willen investeren," aldus staatssecretaris Joop Wijn van
Financiën.

Het nieuwe belastingverdrag leidt er toe dat bestaande fiscale
belemmeringen voor Nederlandse en Amerikaanse bedrijven grotendeels
worden opgeheven. Er zijn anti-misbruikbepalingen opgenomen om te
voorkomen dat de 0% voor deelnemingsdividenden wordt misbruikt. Verder
kan onder voorwaarden de zogenaamde "branche tax" in de Verenigde
Staten achterwege blijven. Deze "branche tax" is een additionele
heffing bij een vaste inrichting van een buitenlandse onderneming. Op
grond van het verdrag was deze heffing al beperkt tot 5%.

Werknemers uit het ene verdragsland die tijdelijk in het andere
verdragsland gaan werken kunnen ook de deelname aan de pensioenregeling
in het verdragsland waar zij vandaan komen voortzetten. Nederlandse
werknemers kunnen hierdoor gemakkelijker een pensioenbreuk voorkomen.
Daarnaast worden hiermee de administratieve lasten verminderd.
Nederlandse werkgevers worden
aantrekkelijker voor Amerikaanse gespecialiseerde werknemers. Fiscale
belemmeringen om Nederlandse werknemers (tijdelijk) in Amerika te
detacheren worden fors verminderd.

Daarnaast is een vereenvoudiging en versoepeling opgenomen van de in
het belastingverdrag opgenomen complexe en omvangrijke 'limitation on
benefits' bepaling. In die bepaling is vastgelegd wanneer en op basis
van welke criteria belastingplichtigen die inwoner zijn van Nederland
of van de Verenigde Staten aanspraak kunnen maken op de uit het
belastingverdrag voortvloeiende voordelen. Met de nieuwe bepaling wordt
een aanzienlijke verlichting van de administratieve lasten bereikt.

Bron: Ministerie van Financiën

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular