De accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs wordt de komende jaren voor
hogescholen en universiteiten, eenvoudiger een efficiënter. Door verbreding van de
opleidingen en vereenvoudiging van de werkwijze bij accreditatie zullen zij minder tijd en geld kwijt zijn aan het accrediteren van hun opleidingen. Op termijn moet het zelfs mogelijk worden om onder voorwaarden onderwijsaccreditatie te verlenen aan hogescholen en universiteiten als geheel. Dat schrijft staatssecretaris Rutte vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De volledige onderwijsaccreditatie die op termijn aan een hogeschool of universiteit verleend kan worden, zal een aantal voorwaarden met zich meebrengen. Zo moet er sprake zijn van een onberispelijke staat van dienst gedurende enkele jaren en moet de kwaliteitsbewaking binnen de instelling gegarandeerd zijn. Accreditatie kan ook deels worden verleend, bijvoorbeeld voor alleen de bacheloropleidingen of alleen de hbo- of universitaire opleidingen. In het geval van volledige onderwijsaccreditatie zullen externe deskundigen nog steeds opleidingen blijven beoordelen en kan ook de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) alsnog, onaangekondigd en selectief, een oordeel uitbrengen. De bekostiging die de overheid aan universiteiten en hogescholen uitkeert, zal ook in de toekomst gekoppeld blijven aan de afzonderlijke opleidingen. De volledige onderwijsaccreditatie zal pas worden toegepast wanneer de NVAO alle afzonderlijke opleidingen heeft geaccrediteerd. Dit zal in 2009 zijn afgerond.

Bovenstaande maatregelen zullen onderdeel vormen van de nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek.

Omdat accreditatie voor een hogeschool of universiteit als geheel nog toekomstmuziek is, zal op korte termijn een aantal andere maatregelen worden genomen om de lasten te drukken. Allereerst worden de opleidingen verbreed. Het aantal universitaire bacheloropleidingen zal hierdoor bijvoorbeeld worden teruggebracht van 206 naar 113. Ook de wetenschappelijke masters en de hbo-opleidingen worden in de toekomst herordend en teruggebracht in aantal. Op deze manier kan het aantal visitaties worden verminderd. Voordat een universiteit of hogeschool een nieuwe opleiding door de NVAO laat toetsen, zal het ministerie voortaan eerst beoordelen of er maatschappelijke behoefte is aan de betreffende opleiding. Hiermee kunnen onnodige toetsen voor nieuwe opleidingen door de NVAO achterwege blijven. Tot slot zullen op korte termijn de administratieve lasten
verminderd worden, bijvoorbeeld door het geclusterd aanbieden van opleidingen bij de NVAO, door alleen schriftelijke rapportages te vragen daar waar nodig. De NVAO zal zich bij de accreditatie meer richten op de onderwijsinhoud en minder op het proces.

bron:OCW