Eind juni 2006 bedroeg het aantal arbeidsongeschiktheids­uitkeringen 878 duizend. Dat zijn 115 duizend uitkeringen minder dan begin 2003. Het aandeel van vrouwen in de arbeidsongeschiktheid steeg in de periode 1998-2004, maar stabiliseerde zich daarna. Dat blijkt uit de periodieke tellingen door het CBS.

Kentering in 2005
In de periode 1998-2003 nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor vrouwen met bijna 100 duizend toe, terwijl het voor mannen vrijwel gelijk bleef. Daardoor groeide het aandeel vrouwen van 39 procent in 1998 tot meer dan 45 procent in 2004. In 2005 kwam aan deze ontwikkeling een einde. Het aandeel vrouwen daalde na september 2005 zelfs licht.

Vrouwen minder vaak arbeidsongeschikt
De instroom van vrouwen in de arbeidsongeschiktheid was van 1998 tot en met 2004 groter dan bij mannen. In 2005 werden voor het eerst weer meer nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan mannen toegekend. Er worden steeds minder mensen arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van strengere wet- en regelgeving.

In 2005 weinig nieuwe uitkeringen
In 2001 bereikte de instroom van vrouwen een piek met ruim 63 duizend uitkeringen. De jaren daarna nam het aantal nieuwe uitkeringen steeds af. Bij vrouwen is de vermindering sterker dan bij mannen.

De instroom in 2005 is zo laag doordat de werkgever sinds 1 januari 2004 bij ziekte twee jaar het salaris doorbetaalt. Nieuwe uitkeringen werden alleen toegekend als de aanvraag vertraagd was, bijvoorbeeld door bezwaar- en beroepszaken, of als iemand binnen vijf jaar na beëindiging van een uitkering opnieuw arbeidsongeschikt werd.

In eerste halfjaar 9 duizend WIA-uitkeringen
In het eerste halfjaar van 2006 zijn 19 duizend nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toegekend. Het gaat om 9 duizend uitkeringen volgens de nieuwe wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en 10 duizend uitkeringen volgens de oude regelingen.

Afkeuring vaak vanwege psychische klachten
Psychische klachten zijn de belangrijkste reden van afkeuring. Van alle arbeidsongeschikte vrouwen is 41 procent afgekeurd vanwege psychische aandoeningen. Van de mannen is dit 35 procent. Mannen hebben vaker klachten van het botspierstelsel, zoals rug- en nekklachten. Bij 29 procent van de mannen en 25 procent van de vrouwen is dat de aanleiding voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

bron:CBS