Klassieke allochtonen.(Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen)
verhuizen steeds vaker van Amsterdam naar gemeenten rond Amsterdam.
Vooral Almere is bij de Surinamers populair. Zelfs zozeer dat het
aantal Surinamers dat in 2003 verhuisde naar Almere groter was dan het
aantal autochtonen. Het gebrek aan een geschikte woning in Amsterdam is
de belangrijkste reden om naar Almere te verhuizen. Dit blijkt uit een
onderzoek dat het ministerie van VROM vandaag heeft gepubliceerd.
 
 
De rapportage (.Zwarte Vlucht, de suburbane locatiekeuze van klassieke
allochtonen in Amsterdam.) geeft aan dat binnen de groeiende groep
Amsterdammers die de stad verlaat, het aandeel klassieke allochtonen
steeds groter wordt. Was dat aandeel in 1994 nog maar eenzevende, in
2003 was dat een kwart. Tegelijkertijd is de omvang van de totale
.suburbanisatiestroom. toegenomen van 10.000 tot 13.500, waarbij Almere
een populaire bestemming blijkt te zijn. Het blijkt vooral de
Surinaamse middenklasse (met een gemiddeld hoger inkomen en een iets
hogere opleiding dan de achterblijvers) die van Amsterdam naar Almere
verhuist. In die zin is er sprake van een .zwarte vlucht..   
 
Woningkenmerken
 
De keuze voor Almere wordt vooral ingegeven door de kenmerken van de
woningen aldaar. Dit soort woningen zijn in de Amsterdamse voorraad
niet of nauwelijks voorhanden. De algemene conclusie uit de rapportage
is dat bij de .zwarte vlucht. dezelfde afwegingen en processen spelen
als bij de .witte vlucht. uit de afgelopen decennia. Uit eerder
onderzoek was al bekend dat de woonwensen van allochtonen nauwelijks
afwijken van die van autochtonen. Maar door een gemiddeld zwakkere
sociaal-economische positie konden of kunnen zij deze wensen niet
verzilveren. Door de voortschrijdende integratie komt een groeiend deel
van de klassieke allochtonen in een betere sociaal-economische positie
en kan nu wel zijn woonaspiraties realiseren. Daarbij zijn kenmerken
van de woning en van de buurt belangrijke bepalende factoren en op deze
punten scoort Almere volgens het onderzoek beter dan Amsterdam.  
Voor deze groep allochtonen geldt bovendien dat zij door de verhuizing
naar Almere in algemene zin een stap in de wooncariere maken (het
percentage dat verhuist van een huur- naar een koopwoning is relatief
groot) en dat zij gaan wonen in minder etnisch-geconcentreerde
wijken.        
 
Ondersteuning beleid  
Ook uit deze studie komt weer naar voren dat de kwaliteit en de
samenstelling van de woningvoorraad belangrijke factoren zijn voor de
locatiekeuze en het verhuisgedrag van bewoners. De uitkomsten worden
dan ook beschouwd als een ondersteuning van  het VROM-beleid om
via de aanpak van de naoorlogse wijken in de steden meer differentiatie
aan te brengen in de woningvoorraad, zodat mensen hun woonwensen kunnen
realiseren binnen de buurt of de wijk.     
 

Bron: Ministerie van VROM