Tijdens de start van de Grondwetcampagne van GroenLinks, op 5 mei 2005, pleiten Femke Halsema en Kathalijne Buitenweg voor de vorming van een Europees Pact voor de Luchtkwaliteit. Dat pact dient duidelijke normen voor luchtkwaliteit te bevatten, met boetes voor landen die de normen overtreden en beloningen voor landen die de luchtvervuiling tegengaan. De onderhandelingen over dat pact dienen, zoals de nieuwe Grondwet nu voorschrijft, in het openbaar gevoerd te worden.

Op satellietbeelden kleurt de lucht boven de Europese grote steden & industriegebieden fel rood op. Het gaat hier om een urgent en grensoverschrijdend vraagstuk, waarop de Europese Unie al daadkracht heeft getoond, maar nog meer initiatieven nodig zijn. Uiteraard als eerste op nationaal niveau. Ruim de helft van Nederland ligt letterlijk in de rode gevaren zone. Jaarlijks sterven er in ons land 5000 mensen voortijdig als gevolg van vuile lucht. Net als in enkele andere lidstaten zit de regering te lang stil en zocht men naar uitvluchten, bijvoorbeeld door lang in te zetten op versoepeling en uitstel van de Europese milieunormen. Versoepeling van normen is wat ons betreft uit den boze en GroenLinks zal met de nieuwe grondwet in de hand er op hameren dat hierover geen geheime onderhandelingen gevoerd mogen worden.

Lidstaten met een slechte luchtkwaliteit worden al door de Europese Unie verplicht om gericht beleid te voeren, opdat de kwaliteit verbetert. Dat betekent nieuwe maatregelen op nationaal niveau. GroenLinks pleit in Nederland bijvoorbeeld voor een verhoging van de dieselaccijns, verplichte en gesubsidieerde installatie van roetfilters, lagere maximum-snelheden en walstroom voor zeeschepen in de grote havens. Uiteraard betekent een grotere inspanning van lidstaten dat vervuilers meer moeten betalen, maar ook op het Europese niveau kan een extra stap worden gezet.

GroenLinks stelt voor dat Nederland tijdens de onderhandelingen in juni over de lange termijnbegroting van de EU inzet op een Europees Pact voor de Luchtkwaliteit.
Luchtvervuiling is een grensoverschrijdend probleem en in de nieuwe Europese Grondwet is een passage opgenomen die burgers bescherming tegen milieuvervuiling garandeert. De geldende Europese normen worden door diverse landen niet gehaald. Daarom zijn extra Europese stimuleringsmaatregelen nodig. Belangrijk onderdeel van het pact zou een reservering binnen de Europese begroting zijn waaruit welwillende landen projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit kunnen financieren, analoog aan bestaande Europese structuur- en cohesiefondsen. Voorwaarde hiervoor is wel nationale co-financiering.
 
GroenLinks adviseert de Nederlandse regering er ook voor te pleiten dat dit fonds in toekomstige jaren wordt gefinancierd met de boetes die de Europese Commissie op gaat leggen aan landen die niet aan de gestelde normen voldoen. Tot nog toe was het de bedoeling dat dit geld in de pot algemene middelen zou verdwijnen. Op deze manier stimuleren de boetes de strijd tegen de luchtvervuiling tweemaal. De eerste keer doordat een land boetes wil vermijden. De tweede keer doordat een land door andere lidstaten betaalde boetes kan gebruiken voor maatregelen tegen luchtvervuiling. GroenLinks zal er bij de Europese Commissie op aandringen snel de procedure van ingebrekestelling toe te passen, zodat de maatregelen snel uit de boetes betaald kunnen worden. Op deze wijze kan door een goede mix van positieve en negatieve prikkels bereikt worden dat de luchtkwaliteit in heel de Unie snel verbetert.

bron:GroenLinks