De Kiesraad heeft 18 namen van nieuwe politieke partijen geregistreerd. Deze partijenkunnen, naast de al 56 bestaande geregistreerde aanduidingen, onder deze naam deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november a.s. Het aantal registraties komt daarmee op 74 politieke partijen.

De nieuw geregistreerde namen zijn:
Nederland pro Deo
Hedy Parcherie
Hamers Herstelt Holland Partij
LRVP- het Zeteltje
PVN- Partij voor Nederland
EénNL
NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)
Partij voor de Jongeren
Ad Bos Collectief
online-politiek.nl
PARTIJ voor Innovatie en Moderniteit
Groen Vrij Internet Partij
Het Kiezers Collectief
Nieuwe Toekomst Partij
SMP
Tamara's Open Partij
Liberaal Democratische Partij
Ruim baan voor Nederland

Niet-ontvankelijk
In de volgende gevallen verklaarde de Kiesraad de verzoeken niet-ontvankelijk. Dat zijn:
Revolutionaire Partij Nederland (RPN)
Uw Lijst
Islam Democraten (ID)
Financieel Gedupeerden
Ministerie van EGT Zaken
Democratische Alliantie
VPP-MONGO
De verzoeken van het SENIOREN PLATFORM en de Partij voor de Waarheid zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat zij niet hebben aangegeven welke aanduiding zij wensten te registreren.

Geen van deze partijen heeft voldaan aan de formele eisen.
Een verzoek om een aanduiding te registreren moet voldoen aan de formele eisen van de Kieswet. Dit zijn eisen zoals het overleggen van een notariële akte met statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Andere eisen zijn bijvoorbeeld dat de politieke groepering een vereniging is en dat het verzoek is ingediend door de bevoegde personen binnen de partij. Verder beoordeelt de Kiesraad of een aanduiding geen verwarring kan opleveren bij de kiezers of om een andere reden misleidend is. Dat kan bij voorbeeld het geval zijn als een aanduiding heel erg lijkt op een aanduiding van een andere partij. Er is geen enkele
partij afgewezen op deze inhoudelijke gronden.

Wijzigingen
De Kiesraad heeft twee reeds geregistreerde namen gewijzigd. De naam Lijst Pim Fortuyn (LPF) wordt gewijzigd in Fortuyn en de naam Humanistische Democratische Partij wordt gewijzigd in de Vrijzinnig Democratische Partij.

Overzicht aantallen politieke partijen Tweede Kamerverkiezingen 1994-2006
Registratie van de naam wil niet zeggen dat een partij ook daadwerkelijk aan de Tweede Kamerverkiezingen deelneemt. Politieke partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen moeten op 10 oktober a.s., de zogenaamde'dag van de kandidaatstelling', een kandidatenlijst inleveren. Daarnaast moeten zij aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Zo moeten nieuwe groeperingen in iedere kieskring waar ze aan de verkiezingen deelnemen dertig ondersteuningsverklaringen overleggen. Als een nieuwe partij in alle 19 kieskringen deelneemt, dan moet deze dus 570 ondersteuningsverklaringen op de dag van kandidaatstelling kunnen overleggen. Ook moeten partijen die een lijst willen indienen 11.250 euro als waarborgsom betalen.

Het aantal partijen dat nu een aanduiding heeft geregistreerd bij de Kiesraad bedraagt 74.  Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 waren dat 45 namen. Uiteindelijk hebben toen 18 partijen in één of meer kieskringen deelgenomen.

bron:BZK