De Arbeidsinspectie is een groot onderzoek begonnen naar illegaal werk
via uitzendbureaus en loonbedrijven. Tot december 2005 bezoeken de
inspecteurs ruim vijfhonderd van deze bedrijven. Daarnaast gaat de
Arbeidsinspectie langs bij zo'n zeshonderd bedrijven waar naar
verwachting veel uitzendkrachten werken of waar tips, meldingen,
klachten of eerdere onderzoeksresultaten aanleiding geven om nader
onderzoek te doen.
 
 
De Arbeidsinspectie controleert uitzendbureaus en handmatige
loonbedrijven (intermediairs) door het hele land. Het zwaartepunt ligt
op uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij overkoepelende
organisaties. Voldoen zij niet aan de regels voor tewerkstelling van
vreemdelingen, dan volgt direct een boete. Als het uitzendbureau
bijvoorbeeld geen kopie heeft van het identiteitsdocument van een
niet-Nederlandse uitzendkracht bedraagt de boete 1.500 euro. Ontbreekt
een werkvergunning dan is de boete 8.000 euro per vreemdeling. Bij
overtredingen gaat de Arbeidsinspectie ook langs bij de werkgever waar
de uitzendkrachten aan het werk zijn. Die kan vervolgens dezelfde
boetes krijgen. Als de Arbeidsinspectie het vermoeden heeft dat er
sprake is van georganiseerde illegale arbeid dan wordt de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst ingeschakeld (SIOD).   
 
Vooral bedrijven die veel laaggeschoold en productiewerk hebben, kunnen
bezoek verwachten van de Arbeidsinspectie. Het gaat bijvoorbeeld om
productiebedrijven in de metaal of houtverwerking. Bij dit soort
bedrijven is de kans groot dat zij uitzendkrachten in dienst hebben. Op
deze manier wil de Arbeidsinspectie de pakkans zo groot mogelijk maken.
Door ook de bedrijven waar de uitzendkrachten zonder vergunning werken
stevig aan te pakken, verwacht de Arbeidsinspectie dat de animo
vermindert om in zee te gaan met malafide uitzendbureaus.   
 
Het aanpakken van illegale arbeid is een van de speerpunten van de
Arbeidsinspectie. Uitzendarbeid blijkt in de praktijk een zwakke
schakel in het tegengaan van illegaal werk. Werkgevers zijn over het
algemeen minder geneigd de identiteit van een uitzendkracht te
controleren of na te gaan of een werkvergunning nodig is voor die
persoon. Vaak gaan bedrijven ervan uit dat het uitzendbureau of
loonbedrijf hiervoor gezorgd heeft. Ten onrechte, want het is wel
degelijk ook de verantwoordelijkheid van de werkgever die de
uitzendkracht inhuurt dat het papierwerk in orde is van de mensen die
voor hem werken.   
 
Een werkgever moet de identiteit van al zijn werknemers en ingeleend
personeel controleren. Voor arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten
en van buiten de EU (die geen vaste verblijfsvergunning voor Nederland
hebben) moet de werkgever in principe een tewerkstellingsvergunning
hebben.   

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid