Zuid-Hollandse wachtlijsten jeugdzorg laten divers beeld zien Het
aantal meldingen van kindermishandeling is in 2004 met 71% gestegen.
Desondanks werkt het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) sinds
1 oktober 2004 zonder wachtlijst. Ook is het aantal jeugdigen dat in
2004 contact heeft opgenomen met Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, opnieuw
gestegen.

Van de ruim 5.700 jeugdigen werden er bijna 3.000 voor zorg
doorverwezen naar jeugdzorgaanbieders. Bij de jeugdzorgaanbieders is de
wachtlijst van jeugdigen die langer dan twee maanden moeten wachten op
de start van de zorg, in 2004 gestegen van 240 naar 406. Dit komt
vooral door de forse toename van het aantal doorverwijzingen door
Bureau Jeugdzorg. De wachtlijst per 31 december 2004 stond op 51. De
wachtlijst voor een eerste afspraak bij Bureau Jeugdzorg is stabiel en
acceptabel (51 jeugdigen wachten langer dan 7 dagen). Grote aantallen -
zoals 306 in 2002 en 171 in 2003 - komen niet meer voor. Crisisgevallen
worden onmiddellijk geholpen. De onregelmatige toestroom van jeugdigen
zorgt altijd voor een kleine wachtlijst; een verdere verlaging van de
wachtlijst is alleen mogelijk als Bureau Jeugdzorg gaat werken met een
constante overcapaciteit. Maar dat zou geen efficiënte besteding van de
beschikbare middelen zijn.

In 2004 werd 931 keer bij het AMK
melding gedaan van kindermishandeling of het vermoeden van
kindermishandeling. De succesvolle regionale naambekendheidscampagne
voor het AMK (eind 2003) en de landelijke week van het huiselijk geweld
(november 2004) hebben geleid tot meer meldingen vanuit de politie en
het publiek. Anderzijds is in 2004 een aantal landelijke protocollen en
meldcodes ingevoerd op basis waarvan het aantal meldingen van
verschillende beroepsgroepen (huisartsen, kinderartsen, hulpverleners,
onderwijspersoneel) is gestegen. Door de sterke groei van het aantal
meldingen komt het toch nog sporadisch voor dat een enkele melding niet
binnen 7 dagen leidt tot een onderzoek. Op 31 december 2004 gold dat
voor à©à©n melding.

bron:Provincie Zuid-Holland