Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 500.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten die bij het ontwerpen van wegen, wijken en regio's kijken naar de milieueffecten door verkeer en vervoer. Doel van het subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer is dat gemeenten en provincies woon- en werkgebieden inrichten met aandacht voor bereikbaarheid én kwaliteit van de leefomgeving. Indienen van projectvoorstellen kan tot en met 18 januari 2007.

Gemeenten, provincies en regio's kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in de infrastructuur die minimaal 75 ton CO2-reductie per jaar opleveren. Hiervoor is 300.000 euro subsidie beschikbaar. Voor integrale ontwerpstudies die zich richten op een energie-efficiëntere afwikkeling van het verkeer is 200.000 euro beschikbaar gesteld. Bij deze ontwerpstudies is het van belang dat verkeerskundigen en stedenbouwkundigen/RO samenwerken en dat er naast de referentiesituatie minimaal drie planvarianten worden uitgewerkt, waarbij voor elke situatie de CO2-uitstoot wordt berekend.

Aanvragen
Gemeenten, provincies en regio's kunnen de aanvraag tot en met 18 januari 2007 indienen bij SenterNovem. Kennisoverdrachtprojecten worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Investeringsprojecten worden na 18 januari 2007 beoordeeld op de criteria subsidie-effectiviteit, slaagkans en omvang van de projecten. De rangschikking die hieruit volgt, wordt voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie, die beslist.

CO2-reductie verkeer en vervoer
Het subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer maakt deel uit van de regeling  CO2-reductie verkeer en vervoer en heeft tot doel de uitstoot van CO2 te beperken. SenterNovem voert het subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer uit. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft eveneens 6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die CO2-reductie realiseren op het gebied van personen- en goederenvervoer.

bron:Senternovem