Het Convenant Sociale Veiligheid Flevolijn is omgezet in een handhavingarrangement met Connexxion als nieuwe partij. Op 2 mei hebben de deelnemende partijen de overeenkomst getekend. NS, de gemeenten Almere en Lelystad, het Korps landelijke politiediensten, de Regiopolitie Flevoland en het OM Zwolle-Lelystad zijn zeer tevreden met de resultaten van de gezamenlijke maatregelen die het convenant de afgelopen twee jaar heeft opgeleverd. Een voortzetting in de vorm van een handhavingarrangement is het bewijs dat partijen de veiligheidsverbetering zeker willen stellen

Genoemde partijen ondertekenden op 17 april 2003 een convenant voor de duur van twee jaar om de spoorlijn Lelystad-Weesp (Flevolijn) en de daaraan gelegen stations veiliger te maken. Het convenant wordt nu vervangen door een handhavingarrangement.

Dit arrangement is door alle convenantpartijen en nieuwe deelnemer Connexxion ondertekend voor de duur van à©à©n jaar met de bedoeling het jaarlijks te verlengen. De inhoud wordt voordien geëvalueerd en bijgesteld. De regie ligt bij de gemeenten Almere en Lelystad. De combi-surveillances van de Spoorwegpolitie en Regiopolitie Flevoland en gezamenlijke acties met NS, zullen op willekeurige momenten plaats blijven vinden. Ook zullen er flexibele acties gaan plaatsvinden in de vorm van controles in burger, 100%-controles en uitgangscontroles. Iedere maand hebben betrokkenen operationeel overleg over de aanpak.Tevens zullen de ingangscontroles in de avonduren op de stations Lelystad, Almere Buiten, Almere Centrum en Weesp gehandhaafd blijven totdat deze stations zijn voorzien van toegangspoortjes. Connexxion zal op de busstations van Almere Muziekwijk, Parkwijk en Buiten op regelmatige basis controles houden.

De inzet van extra controleploegen op de trein werkt goed. Reizigers en medewerkers voelen zich veiliger in de trein. Circa 70% van de reizigers geeft hun gevoel van sociale veiligheid een rapportcijfer 7 of hoger. Medewerkers waardeerden hun gevoel van sociale veiligheid overdag met een 7,5 en s avonds met een 6,3.

Als extra maatregel is NS medio 2003 begonnen met ingangscontroles in de avonduren op de vier grootste stations (Lelystad, Almere Buiten, Almere Centrum en Weesp). Begin 2004 gaf 50% van de reizigers hun gevoel van sociale veiligheid gedurende de avonduren een cijfer 7 of hoger, begin 2005 is dat gestegen naar 55% van de reizigers. Op station Almere Buiten is het zelfs gestegen van 37% begin 2004 naar 57% begin 2005.

De Spoorwegpolitie en Politie Flevoland hebben gezamenlijk intensief gesurveilleerd op de Flevolijn in de vorm van combi-surveillances. Naar aanleiding van verzoeken van NS-personeel zijn er 437 assistenties verleend. Tevens zijn er in 2004 37 waarschuwingen gegeven aan reizigers die overlast veroorzaakten. Dit is een proces-verbaal en wordt bij herhaling binnen zes maanden omgezet in een trein- en stationsverbod. In 2004 is er à©à©n trein- en stationsverbod opgelegd. Negeren van dit verbod is een misdrijf, waarop gevangenisstraf staat.

De maatregelen hebben geleid tot een daling van 60% van geweldsincidenten met letsel tegen treinpersoneel in twee jaar tijd. Het totaal aantal incidenten waarvan aangifte is gedaan, laat in 2004 een daling zien van 10% ten opzichte van 2003

De situatie op de Almeerse stations is beheersbaar en dat geldt ook voor de stations in Stad, Parkwijk en Buiten. Met name rondhangende jongeren zorgden voor overlast, maar dat is tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. De inzet van de gemeente is niet alleen op handhaving in te zetten, maar jongeren die overlast veroorzaken ook perspectief te bieden, door bijvoorbeeld hun schoolverzuim tegen te gaan, scholingstrajecten aan te bieden of andere zaken te doen die voor rondhangen een beter alternatief voor de persoon in kwestie betekenen.

Er is een structureel budget van 25.000 per jaar beschikbaar gesteld voor onderhoud van de stationsomgeving. Fietswrakken op het station worden verwijderd en er zijn bij het station ruim 300 nieuwe fietsklemmen geplaatst. Deze maatregelen zijn genomen om het aanblik en de leefbaarheid rondom het station te verbeteren. Daarnaast is het schoonmaak onderhoudsprogramma van NS en gemeente op elkaar afgestemd. Hierbij wordt nadrukkelijk gecontroleerd op zwerfafval. Op grond van de bevredigende resultaten is inmiddels besloten het gebied waarin het extra toezicht en onderhoud plaatsvindt te vergroten tot een wijdere omtrek rond het station.

Politie Flevoland heeft aan alle verplichtingen van het convenant voldaan om de openbare orde in en rond stations te handhaven. Gedurende de convenantperiode zijn agenten vrijgemaakt specifiek om daar de veiligheid te bevorderen. Met succes. Door intensieve aanwezigheid, ook in de stations en in de treinen, is het merkbaar rustiger geworden.

Het Openbaar Ministerie (OM) Zwolle-Lelystad draagt primair de verantwoordelijkheid voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Vanuit die taak heeft het OM Zwolle-Lelystad er uitdrukkelijk voor gekozen zich actief in te zetten voor het vervolgen van verdachten die misdrijven plegen in en rond de Flevolijn. Het OM Zwolle-Lelystad richt zich in het bijzonder op de vervolging van de individuele verdachten.

bron:Gemeente Almere

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular